Σχετικά με το REFIT

Το REFIT εντάσσεται στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Διασφαλίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ αποφέρει τα επιδιωκόμενα οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, περιορίζοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία και μειώνοντας τις δαπάνες. Επιδιώκει επίσης να καταστήσει τη νομοθεσία της ΕΕ απλούστερη και πιο κατανοητή.

Το REFIT δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές επιχειρήσεις, που μπορεί να επηρεάζονται δυσανάλογα από την επιβάρυνση της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ.

Η ετήσια επισκόπηση δείχνει όλες τις πρωτοβουλίες REFIT που εφαρμόζονται στους διάφορους τομείς πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο κάθε μίας από τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι γνωμοδοτήσεις της πλατφόρμας REFIT λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή.

Βελτίωση της νομοθεσίας: γιατί και πώς

Δράση της ΕΕ για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι προσπάθειες της ΕΕ για την απλούστευση της νομοθεσίας - ετήσια έρευνα για τον διοικητικό φόρτο (2018)

Πώς λειτουργεί το REFIT

Το REFIT λαμβάνεται υπόψη στην κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει προτάσεις για νέες πρωτοβουλίες και ποιοτική επανεξέταση της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ.

Τα πιθανά οφέλη και η εξοικονόμηση κόστους κάθε νέας πρότασης αξιολογούνται μέσω εκτιμήσεων αντικτύπου. Ο αντίκτυπος της νομοθεσίας της ΕΕ ελέγχεται με εκ των υστέρων αξιολογήσεις και οι απόψεις των ενδιαφερομένων συλλέγονται μέσω διαβουλεύσεων.

Η πλατφόρμα REFIT δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές, τους πολίτες και άλλους ενδιαφερομένους να συμμετέχουν στη διαδικασία βελτίωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για τη μείωση του κανονιστικού και διοικητικού φόρτου της νομοθεσίας της ΕΕ, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια από την πλατφόρμα REFIT και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ και η μείωση του κανονιστικού φόρτου αποτελούν κοινή ευθύνη: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πλατφόρμα REFIT

Πίνακας αποτελεσμάτων REFIT

Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε χρόνο στο διαδίκτυο τον πίνακα αποτελεσμάτων REFIT για την παρακολούθηση των πρωτοβουλιών απλούστευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρέχει μια γενική επισκόπηση των αποτελεσμάτων του REFIT στο πλαίσιο κάθε μίας από τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ. Ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις της πλατφόρμας REFITαπό την Επιτροπή. Απαριθμεί όλες τις πρωτοβουλίες REFIT που εφαρμόζονται στους διάφορους τομείς πολιτικής της ΕΕ.

Πίνακας αποτελεσμάτων REFIT (2018)

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει τις απόψεις σας σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου «Βοηθήστε μας να μειώσουμε τον φόρτο». Τι θεωρείτε εκνευριστικό ή επαχθές; Τι θεωρείτε ότι πρέπει να βελτιωθεί;

Θα δώσουμε συνέχεια στις παρατηρήσεις σας είτε επικοινωνώντας απευθείας μαζί σας είτε στέλνοντάς τις στην πλατφόρμα REFIT για περαιτέρω εξέταση.

Κυριότερα αποτελέσματα

  • Περισσότερες από 150 νέες πρωτοβουλίες REFIT για την απλούστευση και τη μείωση του κανονιστικού φόρτου προτάθηκαν στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατά τα τρία πρώτα έτη της Επιτροπής Γιούνκερ
  • Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2019 περιλαμβάνει 10 νέες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του REFIT

Προτάσεις της Επιτροπής του 2018: δυνητικά οφέλη

  • Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): το κόστος συμμόρφωσης για τις ΜΜΕ αναμένεται να μειωθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρωτοβουλίας από 68 δισ. ευρώ ετησίως που είναι σήμερα σε 56,1 δισ. ευρώ ετησίως
  • Πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών: μείωση της τάξης του 10% (μεταξύ 25 εκατ. ευρώ και 75 εκατ. ευρώ ετησίως) στο τρέχον κόστος συμμόρφωσης των εταιρειών με τον κανονισμό
  • Κανονισμός για τον έλεγχο της αλιείας: οι αρχές των κρατών μελών αναμένεται να επωφεληθούν από εξοικονόμηση κόστους ύψους 157 εκατ. ευρώ σε μια πενταετία
  • Ενιαία ναυτιλιακή θυρίδα: το διάστημα 2020-2030τ α στοιχεία της απλούστευσης ποσοτικοποιούνται κατ΄εκτίμηση σε 22-25 εκατ. ευρώ εργατοωρών, που ισοδυναμεί με αξία 625-720 εκατ. ευρώ για τις ναυτιλιακές εταιρείες.
  • Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επιτάχυνση της διασυνοριακής επίδοσης εγγράφων· η μείωση του αριθμού των ερήμην αποφάσεων κατά 10% στην ΕΕ θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση έως και 480 εκατ. ευρώ ετησίως, καθώς οι πολίτες θα χρειάζεται να δαπανούν λιγότερα χρήματα για δικαστικά μέσα έννομης προστασίας

Ιστορικό

2002 – το πρόγραμμα βελτίωσης της νομοθεσίας είναι ένα πρώτο βήμα για την απλούστευση και βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ. Εισάγει υποχρεωτικές αξιολογήσεις του αντίκτυπου και διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς για όλες τις νέες πρωτοβουλίες που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2005 – το κυλιόμενο πρόγραμμα απλούστευσης καλύπτει 164 μέτρα για την περίοδο 2005-2009 και αποτελεί μέρος του ετήσιου προγράμματος εργασίας.

2007 – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού΄φόρτου της νομοθεσίας της ΕΕ. Συγκροτείται ομάδα υψηλού επιπέδου για την παροχή συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος. Οι συστάσεις της αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και την εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τους λογιστικούς κανόνες της ΕΕ.

2012 – μέχρι το τέλος του προγράμματος δράσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέτυχε τον στόχο της για μείωση κατά 25% του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις λόγω της νομοθεσίας της ΕΕ (εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση 30,8 δισ. ευρώ).

2015 – η Επιτροπή δημοσιεύει μελέτη (ABRplus) που εξετάζει τον τρόπο εφαρμογής 12 μέτρων του προγράμματος δράσης στις χώρες της ΕΕ και τον βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

2015 – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκροτεί την πλατφόρμα REFIT

2017 – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει το πρόγραμμα REFIT, διασφαλίζοντας ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με την απλούστευση και τη μείωση του φόρτου λαμβάνονται πάντοτε υπόψη κατά την αξιολόγηση και την αναθεώρηση της νομοθεσίας

Έγγραφα

Οι προσπάθειες της ΕΕ για την απλούστευση της νομοθεσίας - ετήσια έρευνα για τον διοικητικό φόρτο (2018)

Πίνακας αποτελεσμάτων REFIT (2018)

Συνοπτικός πίνακας αποτελεσμάτων REFIT (2017)

Συνοπτικός πίνακας αποτελεσμάτων REFIT (2016)

Πίνακας αποτελεσμάτων REFIT (2016)

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την καταλληλότητα της νομοθεσίας της ΕΕ (2012)

Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην ΕΕ – τελική έκθεση

Μελέτη ABRplus - τελική έκθεση

Τελική έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην Ευρώπη – κληρονομιά και προοπτικές