Om REFIT

REFIT-programmet indgår i Kommissionens mål om bedre regulering. Det sikrer, at borgerne, virksomhederne og samfundet får den tilsigtede gavn af EU's love, og samtidig fjerner det bureaukrati og mindsker omkostningerne. Det har desuden til formål at gøre EU-lovgivningen enklere og lettere at forstå.

REFIT lægger særlig vægt på at gøre livet lettere for mindre virksomheder, som i mange tilfælde bærer uforholdsmæssigt tunge byrder på grund af gennemførelsen af EU-reglerne. 99 % af alle virksomheder i EU er små eller mellemstore.

Den årlige oversigt viser alle de REFIT-initiativer, der gennemføres inden for de forskellige EU-politikområder, som led i hver enkelt af Juncker-Kommissionens politiske prioriteter. Det fremgår desuden af oversigten, hvordan Kommissionen har taget højde for REFIT-platformens synspunkter.

Bedre regulering: hvorfor og hvordan?

EU's indsats til støtte for SMV'er

EU's indsats for at forenkle lovgivningen i 2018: Den årlige undersøgelsen af byrden

Sådan fungerer REFIT

REFIT indgår i forberedelsen af Kommissionens årlige arbejdsprogrammer, der hver især indeholder forslag til nye initiativer og kvalitetskontrol af eksisterende EU-lovgivning.

De potentielle fordele ved hvert forslag og de besparelser, de medfører, evalueres via konsekvensanalyser. Desuden kontrolleres effekten af EU-lovgivningen ved hjælp af retrospektive evalueringer, og interessenternes synspunkter indsamles gennem høringer.

REFIT-platformen gør det muligt for nationale myndigheder, borgere og andre interesserede parter at engagere sig i at forbedre EU-lovgivningen. De kan komme med forslag til, hvordan man kan reducere de lovgivningsmæssige og administrative byrder, som følger af EU-lovgivningen, og disse forslag bliver derefter analyseret af REFIT-platformen og Kommissionen.

Det er et fælles ansvar at forenkle EU-lovgivningen og mindske regelbyrden, så derfor samarbejder Kommissionen med EU-Parlamentet, Rådet, medlemslandene og andre interessenter.

REFIT-platformen

REFIT-resultattavlen

Hvert år offentliggør Kommissionen på nettet den såkaldte REFIT-resultattavle, som viser livscyklussen for hvert af forenklingsinitiativerne. Resultattavlen giver et samlet overblik over resultaterne af REFIT-programmet for hver af Juncker-Kommissionens politiske prioriteter. Den viser desuden, hvordan Kommissionen har fulgt op på platformens anbefalinger. Endelig indeholder den en liste over alle de REFIT-initiativer, der er ved at blive gennemført på EU's forskellige politikområder.

REFIT-resultattavlen for 2018

Sådan kan du bidrage

Kommissionen vil gerne høre din mening om eksisterende EU-love og EU-initiativer via feedbackformularen Let byrden. Hvad synes du er irriterende eller besværligt? Hvad mener du skal forbedres?

Vi vil følge op på din feedback direkte eller sende dine kommentarer til REFIT-platformen til nærmere overvejelse.

De vigtigste resultater

  • Rådet og Parlamentet har i løbet af Juncker-Kommissionens første tre år foreslået mere end 150 nye REFIT-initiativer til forenkling og reduktion af regelbyrden.
  • Kommissionens arbejdsprogram for 2019 omfatter 10 nye REFIT-initiativer.

Kommissionens forslag i 2018: potentielle fordele

  • Moms for små og mellemstore virksomheder (SMV'er): SMV'ernes omkostninger ved efterlevelse af momsreglerne forventes med dette initiativ at falde til 56,1 mia. euro om året fra de nuværende 68 mia. euro.
  • Sprængstofprækursorer: Der forventes et fald på ca. 10 % (mellem 25 mio. og 75 mio. euro om året) i virksomhedernes nuværende omkostninger ved overholdelse af forordningen.
  • Fiskerikontrolforordningen: Medlemslandenes myndigheder forventes at opnå omkostningsbesparelser på 157 mio. euro over fem år.
  • Det enstrengede system for søfart: Forenklingen skønnes at give besparelser på 22-25 mio. mandetimer i perioden 2020-2030, hvilket svarer til, at shippingvirksomhederne sparer 625-720 mio. euro.
  • Forkyndelser: Forkyndelse af dokumenter på tværs af landegrænserne vil komme til at foregå hurtigere. Hvis antallet af udeblivelsesdomme i EU falder med 10 %, vil det betyde en besparelse på op til 480 mio. euro om året, fordi borgerne skal bruge mindre tid på retssager.

Baggrund

2002 – Programmet for bedre regulering er første skridt i retning af at forenkle og forbedre EU-lovgivningen. Med bedre regulering indføres obligatoriske konsekvensanalyser og høringer af interessenterne om alle nye initiativer, der er foreslået af Kommissionen.

2005 – Kommissionens løbende forenklingsprogram omfatter 164 tiltag for perioden 2005-2009 og bliver en del af det årlige arbejdsprogram.

2007 – Kommissionen lancerer et handlingsprogram, der skal reducere den administrative byrde som følge af EU-lovgivningen. En gruppe på højt niveau får til opgave at rådgive om gennemførelsen af programmet. Blandt anbefalingerne fra gruppen kan nævnes fremme af elektronisk fakturering og fritagelse af mikrovirksomheder for at følge EU's regnskabsregler.

2012 – Ved afslutningen af handlingsprogrammet har Kommissionen nået sit mål om en 25 % reduktion af den administrative byrde for erhvervslivet som følge af EU-lovgivningen (anslået årlig besparelse på 30,8 mia. euro).

2015 – Kommissionen offentliggør en undersøgelse (ABRplus), der beskriver, hvordan 12 tiltag fra handlingsprogrammet er blevet gennemført i EU-landene, og i hvilket omfang de lovede fordele er opnået.

2015 – Kommissionen opretter REFIT-platformen.

2017 — Kommissionen forbedrer REFIT ved at sikre, at der altid tages hensyn til forenkling og reduktion af byrder, når lovgivningen evalueres og revideres.

Dokumenter

EU's indsats for at forenkle lovgivningen i 2018: Den årlige undersøgelsen af byrden

REFIT-resultattavlen for 2018

Resumé af REFIT-resultattavlen for 2017

Resumé af REFIT-resultattavlen for 2016

REFIT-resultattavlen for 2016

Meddelelse fra Kommissionen om målrettet EU-regulering (2012)

Handlingsprogram for reduktion af administrative byrder i EU – endelig rapport

ABRplus-undersøgelse – endelig rapport

Endelig rapport fra gruppen på højt plan vedrørende mindre bureaukrati i Europa – status og fremtidsudsigter