REFIT – základní informace

Iniciativa REFIT je součástí programu Evropské komise pro zlepšování právní úpravy. Jejím cílem je zajistit, aby právní předpisy EU měly zamýšlený přínos pro občany, podniky i celou společnost a současně se odstranila byrokratická zátěž a snížily se náklady na provádění těchto předpisů. Snaží se tak, aby předpisy byly jednodušší a srozumitelnější.

REFIT věnuje zvláštní pozornost malým podnikům, pro které může provádění právních předpisů EU představovat nepřiměřenou zátěž. Malé a střední podniky tvoří 99 % všech podniků v Unii.

Z každoročního přezkumu vyplývá, že iniciativy programu REFIT jsou realizovány v různých oblastech politiky EU, a to v rámci jednotlivých politických priorit Junckerovy Komise. Přezkum rovněž ukazuje, jak Komise zohledňuje stanoviska platformy REFIT.

Zlepšování právní úpravy: proč a jak

Opatření EU na podporu malých a středních podniků

Snaha EU o zjednodušení právních předpisů – roční analýza zátěže 2018

Jak REFIT funguje

REFIT je součástí přípravy ročních pracovních programů Komise, z nichž každý obsahuje návrhy nových iniciativ a hodnocení kvality stávajících právních předpisů EU.

Potenciální přínosy a úspory každého nového návrhu jsou hodnoceny prostřednictvím posouzení dopadů. Dopady právních předpisů EU se zjišťují pomocí zpětného hodnocení. Prostřednictvím konzultací se pak Komise seznamuje s názory zainteresovaných subjektů.

Platforma REFIT umožňuje vnitrostátním orgánům, občanům a dalším zainteresovaným subjektům zapojit se do zlepšování právní úpravy EU. Ti tak mohou předkládat návrhy na snížení regulační a administrativní zátěže právních předpisů EU, které se pak v rámci platformy REFIT a celé Komise analyzují.

Zjednodušení právních předpisů EU a snížení regulační zátěže tak představují společný úkol: Komise spolupracuje s Evropským parlamentem, Radou Evropské unie, zástupci členských států a dalšími zainteresovanými subjekty.

Platforma REFIT

Srovnávací přehled programu REFIT

Komise každoročně vydává online srovnávací přehled programu REFIT, jehož pomocí sleduje pokrok iniciativ zaměřených na zjednodušení právních předpisů. Srovnávací přehled obsahuje podrobné shrnutí výsledků v jednotlivých prioritních oblastech Junckerovy Komise. Dále je v něm uvedeno, jak Komise zohlednila doporučení, jež jí byla předložena platformou REFIT. Přehled obsahuje také seznam všech iniciativ REFIT, které se v jednotlivých politických oblastech EU realizují.

Srovnávací přehled REFIT (2018)

Jak můžete přispět vy

Komise by prostřednictvím tohoto formuláře pro zpětnou vazbu ráda znala váš názor na stávající právní předpisy a iniciativy EU. Co vám znepříjemňuje život? Co považujete za přílišnou zátěž? Co je podle vás třeba zlepšit?

Váš názor přepošleme platformě REFIT k dalšímu zvážení, případně vás budeme kontaktovat přímo.

Dosavadní výsledky

  • V prvních třech letech funkčního období Junckerovy Komise bylo Radě a Evropskému parlamentu předloženo více než 150 iniciativ REFIT, jejichž cílem je zjednodušit právní úpravu a snížit regulační zátěž.
  • Pracovní program Komise na rok 2019 zahrnuje 10 nových iniciativ v rámci platformy REFIT.

Návrhy Komise v roce 2018: potenciální přínosy

  • Daň z přidané hodnoty (DPH) pro malé a střední podniky: Náklady na dodržování předpisů, které malým a středním podnikům vznikají, mají díky této iniciativě klesnout ze současných 68 miliard EUR na 56,1 miliardy EUR ročně,
  • Prekurzory výbušnin: Očekává se snížení stávajících nákladů na dodržování předpisů ve výši okolo 10 % (přibližně 25 milionů EUR až 75 milionů EUR ročně).
  • Nařízení o kontrole rybolovu: Orgány členských států mají během pěti let ušetřit na nákladech 157 milionů EUR.
  • Jednotný námořní portál: Zjednodušení pro provozovatele lodní dopravy lze v období 2020–2030 odhadem kvantifikovat na 22–25 milionů osobohodin, což odpovídá hodnotě 625–720 milionů EUR.
  • Doručování písemností: Urychlení přeshraničního doručování písemností; Má dojít ke snížení objemu rozsudků pro zmeškání v EU o 10 %, což by znamenalo roční úspory ve výši až 480 milionů EUR, jelikož by občané vydávali méně finančních prostředků na řízení o opravných prostředcích.

Souvislosti

2002 – Program zlepšování právní úpravy je prvním krokem ke zjednodušení a zkvalitnění právních předpisů EU. U všech nových iniciativ navržených Komisí se tak zavádí povinné posouzení dopadů a konzultace se zúčastněnými stranami.

2005 – Průběžný program zjednodušení zahrnuje 164 opatření na období 2005–2009 a je součástí ročního pracovního programu.

2007 – Komise zahajuje akční program pro snižování administrativní zátěže právních předpisů EU. Vzniká skupina na vysoké úrovni, jejímž úkolem je poskytovat poradenství ohledně provádění tohoto programu. Doporučuje například zjednodušit elektronickou fakturaci a osvobodit mikropodniky od provádění účetních předpisů EU.

2012 – Do skončení akčního programu Komise splní svůj cíl snížit administrativní zátěž vyplývající z právních předpisů EU o 25 % (odhadované roční úspory: 30,8 miliardy EUR).

2015 – Komise zveřejňuje studii ABRplus, v níž analyzuje provádění 12 opatření akčního programu v zemích Unie a dosaženou úroveň slíbených výhod.

2015 – Komise zřizuje platformu REFIT.

2017 – Komise posiluje program REFIT tím, že zajišťuje, aby byly při hodnocení a úpravách právních předpisů vždy brány v potaz otázky zjednodušení právní úpravy a snížení administrativní zátěže

Dokumenty

Snaha EU o zjednodušení právních předpisů – roční analýza zátěže 2018

Srovnávací přehled REFIT (2018)

Shrnutí srovnávacího přehledu REFIT (2017)

Shrnutí srovnávacího přehledu REFIT (2016)

Srovnávací přehled REFIT (2016)

Sdělení Komise o účelnosti právních předpisů EU (2012)

Akční program pro snižování administrativní zátěže v EU – závěrečná zpráva

Studie ABRplus – závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva skupiny na vysoké úrovni pro snižování byrokracie v Evropě – odkaz a výhled