За REFIT

Програма REFIT е част от програмата на Комисията за по-добро регулиране. Нейната цел е законите на ЕС да носят очакваните ползи за гражданите, предприятията и обществото, като в същото време се премахва бюрокрацията и се намаляват разходите. Тя също така има за цел законите на ЕС да станат по-прости и по-лесни за разбиране.

В рамките на REFIT особено внимание се обръща на малките предприятия, които могат да бъдат засегнати в непропорционална степен от задължението за прилагане на правилата на ЕС. Малките и средните предприятия са 99% от всички предприятия в ЕС.

В годишния преглед се посочват всички инициативи по REFIT, които се прилагат в различни области на политиката на ЕС по всеки един от приоритетите на Комисията „Юнкер“, а също така и доколко становищата на платформата REFIT са били взети предвид от Комисията.

По-добро регулиране: защо и как

Действия на ЕС в подкрепа на МСП

Усилията на ЕС за опростяване на законодателството — годишно изследване относно тежестта за 2018 г.

Как работи REFIT

REFIT се взема предвид при подготовката на годишните работни програми на Комисията, всяка от които включва предложения за нови инициативи и преглед на качеството на съществуващото законодателство на ЕС.

Потенциалните ползи и икономии на разходи, свързани с всяко ново предложение, се подлагат на оценки на въздействието. Ефектът от законодателните актове на ЕС се проверява чрез ретроспективни оценки, а мненията на заинтересованите страни се събират чрез консултации.

Платформата REFIT дава възможност на националните власти, гражданите и заинтересованите страни да участват в подобряването на законодателството на ЕС. Те могат да предлагат начини за намаляване на регулаторната и административната тежест, произтичаща от закони на ЕС. След това предложенията се разглеждат от платформата REFIT и Комисията.

Опростяването на законодателството на ЕС и намаляването на регулаторната тежест са обща отговорност — Комисията работи с Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, държавите от ЕС и други заинтересовани страни.

Платформа REFIT

Анализ на показателите по REFIT

Всяка година Комисията публикува онлайн анализа на показателите по REFIT, чрез който се проследяват инициативите за опростяване през целия им жизнен цикъл. Анализът на резултатите по REFIT представлява подробен преглед на постигнатото по всеки от политическите приоритети на Комисията „Юнкер“. Анализът на резултатите също така показва по какъв начин Комисията е взела предвид препоръките на платформата REFIT. В него са посочени всички инициативи по REFIT, които се изпълняват в различните области на политиката на ЕС.

Анализ на показателите по REFIT (2018 г.)

Как можете да участвате

Комисията би искала да научи какво мислите за съществуващи закони и инициативи на ЕС чрез формуляра за обратна връзка „Облекчете товара“. Какво намирате за дразнещо или обременяващо? Какво според вас трябва да бъде подобрено?

Ще ви отговорим директно или ще изпратим коментара ви до платформата REFIT за по-нататъшно обмисляне.

Основни постижения

  • През първите три години на Комисията „Юнкер“ на Съвета и Парламента са предложени повече от 150 нови инициативи по REFIT за опростяване и намаляване на регулаторната тежест.
  • Работната програма на Комисията за 2019 г. включва 10 нови законодателни инициативи по REFIT.

Предложенията на Комисията през 2018 г.: потенциални ползи

  • Данък върху добавената стойност (ДДС) за малки и средни предприятия (МСП): очаква се в рамките на тази инициатива разходите на МСП за изпълнение на изискванията да бъдат намалени до 56,1 млрд. евро годишно в сравнение с 68 млрд. евро годишно в момента.
  • Прекурсори на взривни вещества: намаляване с около 10 % (между 25 млн. евро и 75 млн. евро годишно) на настоящите разходи на дружествата за изпълнение на изискванията на Регламента.
  • Регламент относно контрола на рибарството: очаква се органите в страните членки да реализират икономии на средства в размер на 157 млн. евро за период от 5 години.
  • Морско обслужване на едно гише: елементите за опростяване се оценяват на приблизително 22—25 милиона часа от времето на персонала в периода 2020 — 2030 г., което се равнява на сумата от 625—720 милиона евро за транспортните оператори.
  • Връчване на документи: по-бързо трансгранично връчване на документи. Намаляването с 10 % на броя на неприсъствените съдебни решения в ЕС ще доведе до икономии от 480 млн. евро годишно, тъй като гражданите ще трябва да харчат по-малко средства за съдебна защита.

Контекст

2002 г. — програмата за по-добро регулиране е първата стъпка за опростяване и подобряване на законодателството на ЕС. С нея се въвеждат задължителни оценки на въздействието и консултации със заинтересованите страни във връзка с всички нови инициативи, предложени от Комисията.

2005 г. — постоянната програма за опростяване обхваща 164 мерки през 2005 — 2009 г. и става част от годишната работна програма.

2007 г. — Комисията дава началото на програма за действие за намаляване на административната тежест, произтичаща от разпоредбите на ЕС. Създадена е група на високо равнище, която да предоставя съвети относно прилагането. Сред нейните препоръки са да се улесни електронното фактуриране и да се освободят микропредприятията от прилагане на счетоводните правила на ЕС.

2012 г. — в края на програмата за действие Комисията постига целта си за намаляване с 25% на административната тежест за предприятията, произтичаща от законодателството на ЕС (прогнозирани годишни икономии от 30,8 млрд. евро).

2015 г. — Комисията публикува проучване (ABRplus) за това как 12 мерки по програмата за действие са приложени в държавите от ЕС и до каква степен са реализирани очакваните ползи.

2015 г. — Комисията създава платформата REFIT.

2017 г. — Комисията укрепва REFIT, като гарантира, че свързаните с опростяването и намаляването на тежестта въпроси винаги се вземат предвид при оценяването и преразглеждането на законодателството.

Документи

Усилията на ЕС за опростяване на законодателството — годишно изследване относно тежестта за 2018 г.

Анализ на показателите по REFIT (2018 г.)

Обобщен анализ на показателите по REFIT (2017 г.)

Обобщен анализ на показателите по REFIT (2016 г.)

Анализ на показателите по REFIT (2016 г.)

Съобщение на Комисията относно регулаторната пригодност на ЕС (2012 г.)

Програма за действие за намаляване на административната тежест в Европейския съюз — окончателен доклад

Проучване ABRplus — окончателен доклад

Окончателен доклад на групата на високо равнище за намаляване на бюрокрацията в Европа — наследство и перспективи