Ρόλος και δομή

Η πλατφόρμα υποβάλλει παρατηρήσεις για το πρόγραμμα REFIT, μέρος του θεματολογίου της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Συνεδριάσεις

Συνεδριάσεις

Σχετικές ειδήσεις

Σχετικές ειδήσεις

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας αποτελεί τη βάση των εργασιών της πλατφόρμας

Εγκριθείσες γνωμοδοτήσεις

Η πλατφόρμα εκδίδει γνωμοδοτήσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις δυνατότητες απλούστευσης και μείωσης του περιττού κόστους

Σχετικοί σύνδεσμοι και έγγραφα

Σχετικοί σύνδεσμοι και έγγραφα

Πείτε την άποψή σας: Απλούστευση!

Η συμβολή στις εργασίες της πλατφόρμας μπορεί να προέρχεται τόσο από πολίτες όσο και ενδιαφερόμενα μέρη.

Σύνθεση

Η πλατφόρμα αποτελείται από δύο ομάδες: την ομάδα εκπροσώπων των κυβερνήσεων και την ομάδα ενδιαφερόμενων μερών.

REFIT Platform

The Fit for Future Platform builds on the experience with the REFIT Platform

Contact

Contact