EU-kommissionen har åtagit sig att förenkla EU-rätten och minska onödiga kostnader som en del av programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refitprogrammet). Det är viktigt att se till att EU-lagstiftningen och dess syfte förblir relevant med tanke på alla förändringar och nya utmaningar, såsom digitaliseringen. Lagstiftningen bör skapa största möjliga nytta för enskilda och företag, framför allt små och medelstora företag. För att få hjälp med detta arbete har kommissionen inrättat plattformen Fit for Future, en expertgrupp som bygger vidare på Refitplattformens samlade erfarenheter.

Fit for Future-plattformens ordförande är Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor. Plattformens viktigaste arbetsuppgifter formuleras i ett årligt arbetsprogram. Plattformen ska samla in uppgifter, belägg och synpunkter på hur man kan förenkla specifik EU-lagstiftning och minska onödiga kostnader utan att undergräva lagstiftningens syfte. Den ska sedan yttra sig om bland annat digitaliseringsmöjligheterna och regleringsgraden.

Bland plattformens medlemmar finns företrädare för medlemsländerna på nationell, regional och lokal nivå, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, näringslivet och icke-statliga organisationer. Nätverket av företrädare för små och medelstora företag kommer att ge synpunkter och vara representerat på plattformens plenarsammanträden.