Komisji zależy na uproszczeniu prawa UE i ograniczeniu zbędnych kosztów w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT). Ważne jest zapewnienie, by prawodawstwo UE i jego cele były nadal adekwatne, biorąc pod uwagę nowe tendencje i wyzwania, takie jak cyfryzacja. Unijne przepisy powinny przynosić jak największe korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom. Aby wesprzeć Komisję w tym zadaniu, powołano grupę ekspertów wysokiego szczebla – Platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (F4F). Korzysta ona z doświadczeń platformy REFIT.

Platformie przewodniczy Maroš Šefčovič – wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za sprawy stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania. Prace platformy skupiają się na tematach wskazanych w rocznym programie prac. Dla każdego obszaru tematycznego platforma gromadzi dane, dowody i informacje na temat możliwości uproszczenia i ograniczenia niepotrzebnych kosztów związanych z konkretnymi przepisami UE, tak aby nadal możliwe było osiągnięcie celów tych przepisów. Platforma wydaje następnie opinie, w których uwzględnia możliwości w zakresie cyfryzacji i gęstości legislacyjnej.

Wśród członków nowej platformy znajdą się przedstawiciele władz krajowych, regionalnych i lokalnych z państw członkowskich, Komitetu Regionów, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz zainteresowanych stron reprezentujących organizacje biznesowe i pozarządowe. Sieć pełnomocników ds. MŚP będzie również wnosić swój wkład w prace platformy i będzie reprezentowana na jej posiedzeniach plenarnych.