Komisija Normatīvās atbilstības un izpildes (REFIT) programmas ietvaros ir apņēmusies vienkāršot ES tiesību aktus un samazināt nevajadzīgas izmaksas. Ņemot vērā tādas jaunās tendences un izaicinājumus kā digitalizācija, ir svarīgi nodrošināt, ka ES tiesību akti un to mērķi joprojām ir relevanti. ES tiesību aktiem vajadzētu sniegt maksimālu labumu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Lai Komisijai palīdzētu šajos centienos, balstoties uz REFIT platformā gūto pieredzi, ir izveidota augsta līmeņa ekspertu grupa — platforma “Gatavi nākotnei” (F4F).

Platformu vada Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu Marošs Šefčovičs. Tā savā darbā koncentrēsies uz jautājumiem, kas akcentēti gada darba programmā. Par katru tematu platforma vāks datus, pierādījumus un informāciju par iespējām konkrētus ES tiesību aktus vienkāršot un samazināt nevajadzīgās izmaksas, ko tie rada. Vienlaikus tā arī raudzīsies, lai netiktu apdraudēta nosprausto mērķu sasniegšana. Pēc tam platforma sniegs atzinumus, kuros ņems vērā digitalizācijas pavērtās iespējas un tiesību aktu blīvumu.

Jaunās platformas dalībnieku vidū būs pārstāvji no dalībvalstu valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, Reģionu komitejas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, kā arī ieinteresētās personas, kuras pārstāv uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas. Platformai noderīgu informāciju sniegs arī MVU sūtņu tīkls, kurš būs pārstāvēts platformas plenārsēdēs.