Komisjon on võtnud oma õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmis (REFIT) kohustuse lihtsustada ELi õigust ja vähendada tarbetuid kulusid. On oluline tagada, et ELi õigusaktid ja nende eesmärgid püsiksid asjakohased, võttes arvesse uusi suundumusi ja ülesandeid, nagu digiteerimine. ELi õigusaktid peaksid tooma võimalikult suurt kasu kodanikele ja ettevõtetele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Komisjoni toetamiseks sellealases töös on loodud kõrgetasemeline eksperdirühm – tulevikukindluse platvorm –, mis tugineb oma töös REFITi platvormiga saadud kogemustele.

Platvormi eesistuja on komisjoni institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade valdkonna asepresident Maroš Šefčovič. Oma töös keskendub platvorm iga-aastases tööprogrammis esile toodud teemadele. Iga teema puhul kogub platvorm andmeid, tõendeid ja ettepanekuid selle kohta, kuidas saab lihtsustada konkreetseid ELi õigusakte ja vähendada nendega seotud kulusid, ilma et takistada nende õigusaktide eesmärkide saavutamist. Seejärel esitab platvorm arvamusi, võttes arvesse digitaliseerimisvõimalusi ja õigusaktide rohkust.

Uude platvormi kuuluvad ELi liikmesriikide riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindajad, samuti ettevõtjaid ja vabaühendusi esindavad sidusrühmad. Oma seisukohti jagab VKEde saadikute võrgustik, kes on esindatud ka platvormi täiskogu istungitel.