Η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να απλουστεύσει τη νομοθεσία της ΕΕ και να μειώσει το περιττό κόστος στο πλαίσιο του προγράμματός της για τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT). Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ και οι στόχοι της θα παραμείνουν συναφείς, δεδομένων των νέων τάσεων και προκλήσεων, όπως η ψηφιοποίηση. Η νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να παρέχει τα μέγιστα δυνατά οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για να στηριχθούν οι προσπάθειες της Επιτροπής στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, η πλατφόρμα Fit for Future (F4F) με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την πλατφόρμα REFIT.

Πρόεδρος της πλατφόρμας ορίζεται ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς, αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και την ανάλυση προοπτικών. Οι εργασίες της θα επικεντρωθούν σε θέματα που περιέχονται σε ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Για κάθε θέμα, η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει δεδομένα, αποδεικτικά στοιχεία και παρατηρήσεις σχετικά με τις δυνατότητες απλούστευσης συγκεκριμένων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ και μείωσης του περιττού κόστους που προκύπτει από αυτές, χωρίς παράλληλα να υπονομεύεται η επίτευξη των στόχων τους. Στη συνέχεια, η πλατφόρμα θα εκδίδει γνωμοδοτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ψηφιοποίησης και τη νομοθετική πυκνότητα.

Στα μέλη της νέας πλατφόρμας θα συγκαταλέγονται εκπρόσωποι των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής των Περιφερειών, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το δίκτυο εκπροσώπων των ΜΜΕ θα υποβάλει παρατηρήσεις και θα εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις ολομέλειας της πλατφόρμας.