Komise se v rámci svého Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) zavázala zjednodušit právní předpisy EU a odstraňovat tak nadbytečné náklady. S ohledem na nové trendy a výzvy, jako je např. digitalizace, je nutné zajistit, aby právní předpisy EU a jejich cíle byly stále aktuální. Unijní legislativa musí občanům a podnikům, zejména těm malým a středním, přinášet co největší užitek. Komisi bude v této činnosti pomáhat skupina odborníků na vysoké úrovni, tzv. platforma Fit for Future (F4F), která byla ustavena na základě zkušeností získaných s platformou REFIT.

Platformě předsedá místopředseda Komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič. Práce platformy se zaměří na témata uvedená v ročním pracovním programu Komise. Pro každé z těchto témat shromáždí data, důkazy a vstupní informace ohledně možností, jak zjednodušit konkrétní právní předpisy EU a odstranit nadbytečné náklady související s jejich prováděním, aniž by se tím ohrozilo dosažení cílů, jež tyto předpisy sledují. Poté vydá stanoviska, v nichž zohlední příležitosti, které přináší digitalizace, a množství předpisů, které danou oblast upravují.

Členy nové platformy budou zástupci vnitrostátních, regionálních a místních orgánů členských států, Výboru regionů, Evropského hospodářského a sociálního výboru a zúčastněných stran zastupujících podniky a nevládní organizace. Síť zmocněnců pro malé a střední podniky bude poskytovat vstupní informace a bude se účastnit plenárních zasedání platformy.