Като част от своята Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) Комисията е поела ангажимент да опрости законодателството на ЕС и да намали ненужните разходи. Важно е да се направи всичко за това законодателството на ЕС и неговите цели да продължат да бъдат актуални, предвид новите тенденции и предизвикателства, като например цифровизацията. Законодателството на ЕС следва да бъде максимално полезно за гражданите и предприятията, по-специално за малките и средните предприятия. За да се подкрепят усилията на Комисията в тази насока, беше създадена експертна група на високо равнище — платформата „Готови за бъдещето“ (F4F), която се основава на опита, натрупан от платформата REFIT.

Платформата се председателства от заместник-председателя на Комисията, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, Марош Шефчович. Работата ѝ ще се съсредоточи върху теми, включени в годишна работна програма. За всяка тема платформата ще събира данни, доказателства и предложения за възможностите за опростяване на законодателството и намаляване на ненужните разходи, свързани с конкретни закони на ЕС, без това да вреди на постигането на техните цели. След това платформата ще изготвя становища, като отчита възможностите за цифровизация и законодателната наситеност.

Членовете на новата платформа ще включват представители на националните, регионалните и местните органи на държавите членки, на Комитета на регионите, на Европейския икономически и социален комитет и на заинтересовани страни, представляващи стопански и неправителствени организации. Мрежата на представителите на МСП също ще прави коментари и ще бъде представена на пленарните заседания на платформата.