Platformā “Gatavi nākotnei” darbojas divas grupas: Valdību pārstāvju grupa un Ieinteresēto personu grupa.

Valdību pārstāvju grupā ir pārstāvji no visu ES valstu nacionālajām, reģionālajām un vietējām iestādēm, kā arī no Reģionu komitejas. Reģionu komiteja izmantos savu reģionālo un vietējo pašvaldību RegHub tīklu un pieredzi, ko tās guvušas saistībā ar ES tiesību aktu īstenošanu vietējā līmenī.

Ieinteresēto personu grupā ir labāka regulējuma jomas speciālisti, kas pārstāv uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas, kā arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvji.