Αφού λάβει υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία, η πλατφόρμα εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις δυνατότητες απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ και μείωσης του περιττού κόστους. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές συνεκτιμούν τη νομοθετική πυκνότητα και την ανάγκη να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της υφιστάμενης νομοθεσίας.