Čo je REFIT

Program REFIT je súčasťou programu Komisie zameraného na zlepšenie právnej regulácie. Jeho cieľom je zaistiť, aby právne predpisy EÚ prinášali zamýšľané výhody pre občanov, podniky a spoločnosť, odstrániť byrokraciu a znížiť náklady spojené s dodržiavaním práva EÚ. Program má prispieť aj k zjednodušeniu a lepšej zrozumiteľnosti právnych predpisov EÚ.

V rámci programu REFIT sa venuje osobitná pozornosť malým podnikom, pre ktoré môže dodržiavanie predpisov EÚ predstavovať neprimeranú záťaž. Malé a stredné podniky (MSP) tvoria až 99 % všetkých podnikov v Únii.

Činnosť EÚ na podporu MSP

Ako REFIT funguje

Program REFIT je súčasťou prípravy ročných pracovných programov Komisie, z ktorých každý obsahuje návrhy nových iniciatív a hodnotenia kvality existujúcich právnych predpisov EÚ.

Potenciálne prínosy a úspory nákladov vyplývajúce z každého nového návrhu sa hodnotia prostredníctvom posúdení. Dosahy právnych predpisov sa kontrolujú pomocou spätných hodnotení a názory zainteresovaných strán sa zhromažďujú v rámci konzultácií.

Aby sa dosiahol čo najlepší výsledok, sú do procesu zapojení aktéri na rôznych úrovniach správy: Komisia spolupracuje s Európskym parlamentom, Radou EÚ, členskými štátmi EÚ a ostatnými zainteresovanými stranami.

Platforma REFIT umožňuje vnútroštátnym orgánom, občanom a iným zainteresovaným subjektom, aby sa zapojili do zlepšovania právnych predpisov EÚ. Môžu predkladať návrhy na zníženie regulačnej a administratívnej záťaže právnych predpisov EÚ, ktoré následne analyzujú Komisia a platforma REFIT.

Pomocou hodnotiacej tabuľky REFIT sa sleduje napredovanie v jednotlivých iniciatívach a zmeny, ktoré Parlament a Rada navrhli počas legislatívneho postupu.

Zjednodušovanie právnych predpisov

Každý rok Komisia iniciuje v rámci programu REFIT súbor zjednodušujúcich iniciatív, pričom vychádza zo vstupov od jednotlivcov, podnikov, mimovládnych organizácií, vnútroštátnych orgánov a iných zainteresovaných strán. Zjednodušenie môže mať viacero foriem.

Zmeny platných právnych predpisov:

 • kodifikácia: všetky čiastkové zmeny právneho predpisu uskutočnené v priebehu niekoľkých rokov sa začlenia do jediného nového aktu, čím sa zníži objem a komplexnosť daného predpisu,
 • prepracované znenie: podobný nástroj ako kodifikácia, avšak v tomto prípade sa súčasne s včlenením predchádzajúcich zmien do jedného konsolidovaného textu mení aj predmetný právny predpis,
 • zrušenie: odstránia sa zbytočné a nerelevantné právne predpisy,
 • doložky o preskúmaní/ukončení platnosti: po uplynutí stanoveného obdobia sa právne predpisy preskúmajú alebo ich platnosť sa skončí,
 • revízia: právne predpisy sa menia, aby boli aktuálne,
 • smernice sa nahrádzajú nariadeniami, aby sa na všetkých občanov EÚ vzťahovali rovnaké pravidlá, pričom národné vlády nemôžu k týmto pravidlám pridávať dodatočné požiadavky,
 • návrhy právnych predpisov sa stiahnu, ak sú zastarané vzhľadom na vedecký alebo technický pokrok alebo ak už nie sú v súlade s novými cieľmi politiky,
 • právne záväzné predpisy sa nahrádzajú jednoduchšími alternatívami, akými sú dobrovoľné dohody (samoregulácia, koregulácia).

Ako môžete prispieť

Komisia zhromažďuje názory verejnosti na existujúce právne predpisy a iniciatívy EÚ pomocou dotazníka Obmedzme záťaž. Čo vám znepríjemňuje život? Čo by sa malo zlepšiť?

Váš názor pošleme platforme REFIT na ďalšie zváženie alebo vás budeme priamo kontaktovať.

Úspechy dosiahnuté od roku 2012

 • 83 legislatívnych iniciatív, ktoré obsahujú 17 výnimiek alebo miernejších režimov pre MSP – 32 prijatých a 20 vykonávaných v krajinách EÚ
 • stiahnutých 141 návrhov právnych predpisov
 • 37 právnych predpisov zrušených v roku 2015 a 2016
 • uskutočnených 30 hodnotení a kontrol vhodnosti; na rok 2016 sa ich plánuje 39
 • 10 opatrení REFIT v pracovnom programe Komisie na rok 2016

Konkrétne prínosy

 • jednoduchšie účtovné vykazovanie pre 5 miliónov mikropodnikov (odhadované ročné úspory vo výške 6,3 mld. EUR)
 • registračné poplatky pre MSP podľa právnych predpisov REACH o chemických látkach znížené až o 95 %
 • obstarávacie náklady znížené až o 20 % pomocou nových pravidiel elektronického obstarávania
 • nové digitálne tachografy pre vodičov nákladných áut zvyšujú bezpečnosť a znižujú byrokraciu (odhadované ročné úspory vo výške 400 miliónov EUR)
 • začala sa kontrola vhodnosti právnych predpisov EÚ v oblasti chemických látok (iných ako REACH); pomocou hodnotenia sa posúdi nariadenie REACH z hľadiska cieľov programu REFIT
 • prebiehajúce zjednodušujúce opatrenia v oblasti DPH, najmä pre MSP

Súvislosti

2002 – program lepšej právnej regulácie je prvým krokom na ceste k jednoduchším a kvalitnejším právnym aktom EÚ. Programom sa zavádzajú povinné hodnotenia dosahu a konzultácie so zúčastnenými stranami v prípade všetkých nových iniciatív, ktoré navrhla Komisia.

2005 – priebežný program na zjednodušenie zahŕňa 64 opatrení na obdobie rokov 2005 – 2009 a stáva sa súčasťou ročného pracovného programu.

2007 – Komisia začína akčný program na znižovanie administratívnej záťaže právnych predpisov EÚ. Vzniká skupina na vysokej úrovni, ktorej úlohou je poskytovať poradenstvo pri vykonávaní tohto programu. Medzi jej odporúčania patrí uľahčenie elektronickej fakturácie a oslobodenie mikropodnikov od účtovných pravidiel EÚ.

2012 – na konci akčného programu Komisia dosiahla svoj cieľ – znížiť o 25 % administratívnu záťaž vyplývajúcu pre podniky z právnych predpisov EÚ (odhadované ročné úspory vo výške 30,8 mld. EUR).

2015 – Komisia zverejňuje štúdiu (ABRplus), v ktorej sa analyzuje vykonávanie 12 opatrení z akčného programu v krajinách EÚ a dosiahnutá miera plánovaných prínosov.

2015 – Komisia vytvára platformu REFIT.

Dokumenty