REFIT – informacje ogólne

REFIT (ang. Regulatory Fitness and Performance Program) to część programu Komisji dotyczącego lepszego stanowienia prawa. REFIT gwarantuje, że unijne przepisy przynoszą zamierzone korzyści obywatelom, przedsiębiorstwom i społeczeństwu dzięki zlikwidowaniu biurokracji i obniżeniu kosztów. Celem programu jest też uproszczenie unijnych przepisów, tak aby były łatwiejsze do zrozumienia.

REFIT przykłada szczególną wagę do kwestii związanych z małymi przedsiębiorstwami, dla których obciążenia wynikające z przestrzegania unijnego prawa mogą być nieproporcjonalnie duże. 99 proc. przedsiębiorstw w UE to przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP).

Roczny przegląd przedstawia wszystkie inicjatywy REFIT, które są wdrażane w różnych obszarach unijnej polityki w ramach każdego z priorytetów politycznych Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera. Ponadto przegląd pokazuje, w jaki sposób Komisja uwzględnia opinie platformy REFIT.

Lepsze uregulowania prawne: dlaczego i jak

Działania UE na rzecz MŚP

Działania UE na rzecz uproszczenia prawodawstwa – coroczne badanie obciążeń 2018 r.

Jak funkcjonuje REFIT?

Program REFIT jest uwzględniany podczas przygotowywania rocznych programów prac Komisji – każdy z nich zawiera propozycje nowych inicjatyw oraz ocenę jakości obowiązującego prawodawstwa UE.

Potencjalne korzyści i oszczędności kosztów wynikające z każdego nowego wniosku ustawodawczego są sprawdzane za pomocą ocen skutków. Wpływ prawodawstwa unijnego jest sprawdzany za pomocą późniejszych ocen, a w drodze konsultacji zasięga się opinii zainteresowanych stron.

Za pośrednictwem platformy programu REFIT organy krajowe, obywatele i inne zainteresowane podmioty mogą mieć swój udział w ulepszaniu prawodawstwa UE. Mogą one przedstawiać uwagi dotyczące sposobów zmniejszenia obciążeń regulacyjnych i administracyjnych wynikających z unijnych przepisów. Uwagi te są następnie analizowane przez platformę REFIT i Komisję.

Uproszczenie prawodawstwa UE i zmniejszenie obciążeń regulacyjnych to wspólna odpowiedzialność: Komisja współpracuje z Parlamentem Europejskim, Radą UE, państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami.

Platforma REFIT

Tablica wyników REFIT

Komisja Europejska publikuje co roku online tablicę wyników REFIT, na której monitoruje inicjatywy służące uproszczeniu przepisów w całym ich cyklu życia. Tablica wyników zawiera obszerny przegląd wyników programu REFIT w odniesieniu do każdego z priorytetów politycznych Komisji Junckera. Tablica wyników pokazuje również, w jaki sposób zalecenia platformy REFIT zostały uwzględnione przez Komisję. Ponadto zawiera wykaz wszystkich inicjatyw REFIT realizowanych obecnie w różnych obszarach polityki UE.

Tablica wyników REFIT (2018 r.)

Jak można mieć swój udział w tym procesie?

Za pośrednictwem specjalnego formularza „Zmniejsz formalności” można przesłać Komisji swoje uwagi na temat istniejących przepisów i inicjatyw UE. Co w przepisach lub inicjatywach jest dokuczliwe lub niepotrzebne? Co można zmienić na lepsze?

Odpowiemy bezpośrednio lub przekażemy otrzymane uwagi do dalszego rozpatrzenia w ramach platformy REFIT.

Główne osiągnięcia

  • W pierwszych trzech latach działalności Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera ponad 150 inicjatyw na rzecz uproszczenia i zmniejszenia obciążeń regulacyjnych zostało przedłożonych Radzie i Parlamentowi.
  • Program prac Komisji na rok 2019 obejmuje 10 nowych inicjatyw w ramach programu REFIT.

Projekty opracowane przez Komisję w 2018 r.: potencjalne korzyści

  • Podatek od wartości dodanej (VAT) a małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): w ramach tej inicjatywy koszty przestrzegania przepisów przez MŚP mają zmniejszyć się do 56,1 mld euro rocznie z aktualnie 68 mld euro rocznie.
  • Prekursory materiałów wybuchowych: spadek kosztów przedsiębiorstw związanych z przestrzeganiem rozporządzenia o około 10 proc. (od 25 mln euro do 75 mln euro rocznie).
  • Rozporządzenie w sprawie kontroli rybołówstwa: organy państw członkowskich powinny skorzystać dzięki oszczędności kosztów rzędu 157 mln euro w ciągu pięciu lat.
  • Jeden punkt kontaktowy w transporcie morskim: elementy uproszczenia ilościowo szacuje się na 22–25 mln godzin pracy personelu w latach 2020–2030, co jest równe wartości 625–720 mln euro dla przewoźników morskich.
  • Doręczanie dokumentów: szybsze transgraniczne doręczanie dokumentów; zmniejszenie liczby wyroków zaocznych na terytorium UE o 10 proc. pozwoliłoby zaoszczędzić kwotę 480 mln euro rocznie, jako że obywatele przeznaczaliby mniejsze środki na pomoc prawną.

Kontekst

2002 r. – program dotyczący lepszego stanowienia prawa jest pierwszym krokiem do uproszczenia i udoskonalenia przepisów UE. Wprowadza on obowiązkowe oceny wpływu i konsultacje z zainteresowanymi stronami w przypadku wszystkich nowych inicjatyw zaproponowanych przez Komisję.

2005 r. – program na rzecz stopniowego upraszczania obejmuje 164 środki na lata 2005–2009 i stanowi część rocznego programu prac.

2007 r. – Komisja rozpoczyna program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych wynikających z przepisów UE. Powołana zostaje grupa wysokiego szczebla mająca doradzać w sprawie realizacji programu. Jej zalecenia obejmują ułatwienie fakturowania elektronicznego oraz zwolnienie mikroprzedsiębiorstw z wymogów unijnych przepisów w zakresie rachunkowości.

2012 r. – do końca programu działań Komisja osiąga swój cel dotyczący zmniejszenia o 25 proc. obciążeń administracyjnych wynikających z przepisów UE dla przedsiębiorstw (szacowane roczne oszczędności: 30,8 mld euro).

2015 r. – Komisja publikuje analizę (ABRplus), w której sprawdza, jak 12 środków programu działań zostało zastosowanych w krajach UE i w jakim stopniu osiągnięto planowane korzyści.

2015 r. – Komisja ustanawia platformę programu REFIT.

2017 – Komisja usprawnia REFIT, dbając o to, by kwestie uproszczenia i redukcji obciążeń zawsze były uwzględniane przy ocenie i przeglądzie przepisów.

Dokumenty

Działania UE na rzecz uproszczenia prawodawstwa – coroczne badanie obciążeń 2018 r.

Tablica wyników REFIT (2018 r.)

Tablica wyników REFIT – podsumowanie (2017 r.)

Tablica wyników REFIT – podsumowanie (2016 r.)

Tablica wyników REFIT (2016 r.)

Komunikat Komisji na temat sprawności regulacyjnej UE (2012 r.)

Program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w UE – sprawozdanie końcowe

Analiza ABRplus – sprawozdanie końcowe

Sprawozdanie końcowe grupy wysokiego szczebla zatytułowane „Zmniejszenie biurokracji w Europie – spuścizna i perspektywy