Apie REFIT

Programa REFIT yra Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkės dalis. Ja užtikrinama, kad ES teisės aktai duotų numatytos naudos piliečiams, įmonėms ir visuomenei, būtų šalinamas biurokratizmas ir mažinamos išlaidos. Be to, ja siekiama, kad ES teisės aktai būtų paprastesni ir kad juos būtų lengviau suprasti.

Įgyvendinant programą REFIT itin daug dėmesio skiriama mažosioms įmonėms, kurias ES taisyklių įgyvendinimas gali neproporcingai apsunkinti. Mažosios ir vidutinės įmonės sudaro 99 % visų ES įmonių.

Metinėje apžvalgoje nurodomos visos REFIT iniciatyvos, įgyvendinamos įvairiose ES politikos srityse pagal kiekvieną iš J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos politikos prioritetų, ir parodoma, kaip Komisija atsižvelgė į REFIT platformos nuomones.

Geresnis reglamentavimas: kodėl ir kaip

ES paramos MVĮ veiksmai

ES pastangos supaprastinti teisės aktus – 2018 m. metinis naštos tyrimas

Kaip REFIT veikia?

Į REFIT atsižvelgiama rengiant Komisijos metines darbo programas. Į kiekvieną iš tų programų įtraukiami naujų iniciatyvų pasiūlymai ir galiojančių ES teisės aktų kokybės vertinimas.

Galima kiekvieno naujo pasiūlymo nauda ir sutaupytos lėšos vertinami atliekant poveikio vertinimą. ES teisės aktų poveikis tikrinamas atliekant retrospektyvinį vertinimą, o suinteresuotųjų subjektų nuomonė sužinoma rengiant konsultacijas.

REFIT platforma suteikia galimybę nacionalinėms valdžios institucijoms, piliečiams ir kitoms suinteresuotosioms šalims padėti tobulinti ES teisės aktus. Jie gali pateikti pasiūlymų, kaip sumažinti ES teisės aktų reguliavimo ir administracinę naštą. Juos vėliau analizuoja REFIT platforma ir Komisija.

ES teisės aktų paprastinimas ir reglamentavimo naštos mažinimas yra bendra atsakomybė: Komisija bendradarbiauja su Europos Parlamentu, Europos Sąjungos Taryba, ES valstybėmis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais.

REFIT platforma

REFIT rezultatų suvestinė

Komisija kasmet internete skelbia REFIT rezultatų suvestinę, kurioje stebimos supaprastinimo iniciatyvos per visą jų gyvavimo ciklą. Rezultatų suvestinėje pateikiama išsami REFIT rezultatų apžvalga pagal kiekvieną iš J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos politinių prioritetų. Iš rezultatų suvestinės taip pat matyti, kaip Komisija atsižvelgė į REFIT platformos rekomendacijas. Joje nurodomos visos REFIT iniciatyvos, įgyvendinamos įvairiose ES politikos srityse.

REFIT rezultatų suvestinė (2018 m.)

Kaip galite dalyvauti?

Komisija norėtų sužinoti jūsų nuomonę apie galiojančius ES teisės aktus ir iniciatyvas. Savo mintis galite išdėstyti atsiliepimų formoje „Palengvinkite naštą“. Kas jus erzina arba apsunkina? Ką, jūsų nuomone, reikia tobulinti?

Jums atsakysime tiesiogiai arba nusiųsime jūsų pastabas toliau svarstyti REFIT platformai.

Pagrindiniai laimėjimai

  • Per pirmuosius trejus J.-C. Junkerio vadovaujamos Komisijos darbo metus Tarybai ir Europos Parlamentui pasiūlyta daugiau kaip 150 REFIT iniciatyvų, kuriomis siekiama supaprastinti teisės aktus ir sumažinti reglamentavimo naštą.
  • Į 2019 m. Komisijos darbo programą pagal REFIT įtraukta 10 naujų iniciatyvų.

Galima 2018 m. Komisijos pasiūlymų nauda

  • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): tikimasi, kad, įgyvendinus šią iniciatyvą, MVĮ patiriamos reikalavimų laikymosi išlaidos nuo dabartinių 68 mlrd. eurų per metus sumažės iki 56,1 mlrd. eurų per metus.
  • Sprogmenų pirmtakai: dabartinės šio reglamento laikymosi išlaidos įmonėms turėtų sumažėti maždaug 10 % (25–75 mln. eurų per metus).
  • Žuvininkystės kontrolės reglamentas: valstybių narių valdžios institucijos per penkerius metus turėtų sutaupyti 157 mln. eurų.
  • Jūrų laivybos vieno langelio sistema: kiekybinis supaprastinimo elementų įvertis – 22–25 mln. eurų vertės darbuotojų darbo valandų per 2020–2030 m. laikotarpį; tai reiškia, kad laivybos veiklos vykdytojai gaus 625–720 mln. eurų naudos.
  • Dokumentų įteikimas: dokumentų įteikimas kitose valstybėse narėse vyks greičiau, todėl įsipareigojimų nevykdymo atvejų skaičius ES sumažės 10 % ir per metus galės būti sutaupyta iki 480 mln. eurų, nes piliečiai mažiau išleis bylinėjimuisi.

Pagrindiniai faktai

2002 m. – Geresnio reglamentavimo programa yra pirmas žingsnis paprastinant ir tobulinant ES teisės aktus. Ja nustatomi privalomi poveikio vertinimai ir konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis Komisijai siūlant visas naujas iniciatyvas.

2005 m. − Tęstinėje 2005–2009 m. paprastinimo programoje numatytos 164 priemonės ir ji tapo metinės darbo programos dalimi.

2007 m. – Komisija pasiūlė veiksmų programą, skirtą palengvinti ES reglamentavimo administracinei naštai. Patarti dėl įgyvendinimo sukurta aukšto lygio grupė. Jos rekomendacijos apima elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo supaprastinimą ir labai mažų įmonių atleidimą nuo ES apskaitos taisyklių laikymosi.

2012 m. – Iki veiksmų programos pabaigos Komisija pasiekė savo tikslą 25 % sumažinti dėl ES teisės aktų susidarančią administracinę naštą įmonėms (per metus sutaupyta apie 30,8 mlrd. eurų).

2015 m. – Komisija paskelbia tyrimą („ABRplus“), kuriame nagrinėjama, kaip ES šalyse buvo taikoma veiksmų programos 12 priemonių ir kokiu mastu gauta žadėta nauda.

2015 m. – Komisija įsteigė REFIT platformą.

2017 m. – Komisija išplėtė REFIT užtikrindama, kad vertinant ir peržiūrint teisės aktus visada būtų atsižvelgiama į supaprastinimo ir naštos mažinimo aspektus.

Dokumentai

ES pastangos supaprastinti teisės aktus – 2018 m. metinis naštos tyrimas

REFIT rezultatų suvestinė (2018 m.)

REFIT rezultatų suvestinės santrauka (2017 m.)

REFIT rezultatų suvestinės santrauka (2016 m.)

REFIT rezultatų suvestinė (2016 m.)

Komisijos komunikatas dėl ES reglamentavimo kokybės (2012 m.)

Administracinės naštos mažinimo ES veiksmų programos galutinė ataskaita

Tyrimo „ABRplus“ galutinė ataskaita

Galutinė aukšto lygio grupės ataskaita „Biurokratizmo mažinimas Europoje. Dabartinė padėtis ir perspektyvos“