Što je REFIT

REFIT je dio programa Komisije za bolju regulativu. Njime se osigurava da građani, poduzeća i društvo ostvare predviđene koristi od zakona EU-a uklanjajući birokraciju i uz snižene troškove. Njime se također nastoji pojednostavniti zakonodavstvo EU-a i učiniti ga razumljivijim.

U okviru REFIT-a posebna se pažnja posvećuje malim poduzećima, koja mogu biti nesrazmjerno opterećena provedbom pravila EU-a. Mala i srednja poduzeća čine 99 % svih poduzeća u EU-u.

Bolja regulativa: Zašto i kako

Djelovanje EU-a za potporu MSP-ovima

Kako REFIT funkcionira

REFIT se uzima u obzir u pripremi godišnjih programa rada Komisije, a svaki od njih sadržava prijedloge za nove inicijative i procjenu kvalitete postojećeg zakonodavstva EU-a.

Potencijalne koristi i uštede troškova svakog novog prijedloga određuju se procjenom učinka, učinci zakona EU-a provjeravaju se retroaktivnim ocjenjivanjima, a mišljenja dionika prikupljaju se savjetovanjem.

Kako bi se osigurali najbolji rezultati, uključene su razne razine vlasti: Komisija surađuje s Europskim parlamentom, Vijećem Europske unije, državama članicama EU-a i ostalim dionicima.

Platformom REFIT omogućuje se nacionalnim tijelima, građanima i ostalim dionicima da se uključe u proces poboljšanja zakonodavstva EU-a. Oni mogu dati prijedloge o načinu smanjivanja regulatornih i administrativnih opterećenja propisa EU-a, koje zatim analizira platforma REFIT i Komisija.

Napredak svake pojedine inicijative te promjene koje su unijeli Parlament i Vijeće tijekom zakonodavnog postupka prati se u pregledu uspješnosti programa REFIT.

Platforma REFIT

Kako se pojednostavnjuju zakoni

Na temelju informacija pojedinaca, poduzeća, nevladinih organizacija, nacionalnih tijela i ostalih dionika Komisija svake godine pokreće niz inicijativa za pojednostavnjenje u okviru svojeg programa REFIT. Pojednostavnjivanje se može provesti na različite načine.

Promjene postojećeg prava:

 • kodifikacija: sve izmjene zakonodavnog akta tijekom godina uvrštavaju se u jedinstven novi zakon, čime se smanjuje broj zakona i njihova složenost
 • preinaka: nalik kodifikaciji, ali u ovom slučaju samo zakonodavstvo mijenja se usporedno s uvrštavanjem prethodnih izmjena i nastaje jedan pročišćeni tekst
 • stavljanje izvan snage: uklanjaju se nepotrebni i nevažni zakoni
 • klauzule o preispitivanju / vremenskom ograničenju valjanosti: zakoni se revidiraju ili automatski uklanjaju nakon određenog razdoblja
 • revizija: zakoni se mijenjaju radi ažuriranja
 • direktive se zamjenjuju uredbama, tako da svi građani EU-a podliježu istim pravilima, a nacionalne vlade ne mogu propisati dodatne zahtjeve
 • povlače se zakoni koji su još u pripremi ako su zastarjeli zbog znanstvenog ili tehnološkog napretka ili ako više nisu u skladu s novim političkim ciljevima
 • pravno obvezujući zakoni zamjenjuju se jednostavnijim alternativama, poput dobrovoljnih sporazuma (samoregulacija, koregulacija).

Kako možete dati doprinos

Komisija želi čuti vaše mišljenje o postojećim zakonima i inicijativama EU-a putem obrasca „Smanjenje opterećenja”. Što vas smeta ili opterećuje? Što smatrate da je potrebno poboljšati?

Izravno ćemo s vama komunicirati ili ćemo vaš komentar poslati platformi REFIT na daljnje razmatranje.

Glavna postignuća

 • programima rada Komisije za 2015. i 2016. bilo je obuhvaćeno 119 mjera REFIT-a
 • utvrđeno je da 93 prijedloga u zakonodavnom postupku EU-a treba povući, od kojih je 90 već povučeno
 • Programom rada Komisije za 2017. obuhvaćene su 34 nove inicijative u okviru REFIT-a, 19 ih je povučeno i 16 stavljeno izvan snage.

Konkretne prednosti

 • pojednostavnjen sustav financijskog izvještavanja za 5 milijuna mikropoduzeća (procijenjena godišnja ušteda 6,3 milijardi EUR)
 • naknade za registraciju u okviru zakonodavstva o kemikalijama Uredbe REACH smanjene do 95 % za MSP-ove
 • troškovi nabave smanjeni do 20 % zahvaljujući novim pravilima o elektroničkoj javnoj nabavi
 • novim digitalnim tahografima za vozače kamiona povećava se sigurnost i smanjuje birokracija (procijenjena godišnja ušteda 400 milijuna EUR)
 • provjera prikladnosti započela je za zakonodavstvo EU-a o kemikalijama koje se ne odnosi na Uredbu REACH; Uredba REACH ocijenit će se s obzirom na ciljeve REFIT-a
 • u tijeku su mjere pojednostavnjivanja obveza u pogledu PDV-a, osobito za MSP-ove.

Kontekst

2002. – Program za bolju regulativu prvi je korak prema pojednostavnjivanju i poboljšanju zakonodavstva EU-a. Njime se uvode obvezne procjene učinka i savjetovanja s dionicima za sve nove inicijative koje predlaže Komisija.

2005. – Tekućim programom pojednostavnjenja obuhvaćene su 164 mjere za razdoblje od 2005. do 2009. te on postaje dio godišnjeg programa rada.

2007. – Komisija pokreće program djelovanja radi smanjenja administrativnog opterećenja propisa EU-a. Uspostavlja se skupina na visokoj razini radi savjetovanja o provedbi. Njezine preporuke uključuju olakšavanje elektroničkog fakturiranja i izuzimanje mikropoduzeća od računovodstvenih pravila EU-a.

2012. – Do kraja provedbe programa djelovanja Komisija postiže cilj smanjenja administrativnog opterećenja za poduzeća koje proizlazi iz zakonodavstva EU-a za 25 % (procijenjena godišnja ušteda 30,8 milijardi EUR).

2015. – Komisija objavljuje istraživanje (ABRplus) u kojem se ispituje kako je 12 mjera iz programa djelovanja primijenjeno u državama članicama EU-a i u kojoj su mjeri ostvarene obećane koristi.

2015. – Komisija uspostavlja platformu REFIT. 

Dokumenti

 

Sažeti pregled uspješnosti REFIT-a (2016.)

Pregled uspješnosti REFIT-a (2016.)

Komunikacija Komisije o prikladnosti propisa EU-a (2012.)

Program djelovanja za smanjivanje administrativnog opterećenja u EU-u – završno izvješće

Istraživanje ABRplus – završno izvješće

Završno izvješće skupine na visokoj razini o smanjivanju birokracije u Europi – Naslijeđe i izgledi za budućnost