Τι είναι το REFIT

Το REFIT εντάσσεται στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Διασφαλίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ αποφέρει τα επιδιωκόμενα οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία περιορίζοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία και μειώνοντας τις δαπάνες. Επιδιώκει επίσης να καταστήσει τη νομοθεσία της ΕΕ απλούστερη και πιο κατανοητή.

Το REFIT δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές επιχειρήσεις, που μπορεί να επηρεάζονται δυσανάλογα από την επιβάρυνση της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ.

Better regulation: why and how

Η δράση της ΕΕ για την υποστήριξη των ΜΜΕ

Πώς λειτουργεί το REFIT

Το REFIT αποτελεί μέρος της κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει προτάσεις για νέες πρωτοβουλίες και ποιοτική επανεξέταση της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ.

Τα πιθανά οφέλη και η εξοικονόμηση κόστους με κάθε νέα πρόταση αξιολογούνται μέσω των εκτιμήσεων αντίκτυπου. Η επίδραση του δικαίου της ΕΕ ελέγχεται με εκ των υστέρων αξιολογήσεις ενώ συλλέγονται οι απόψεις των ενδιαφερομένων μέσω διαβουλεύσεων.

Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, η διαδικασία διεξάγεται σε διάφορα κυβερνητικά επίπεδα: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η πλατφόρμα REFIT επιτρέπει τη συμμετοχή των εθνικών αρχών, των πολιτών και όλων των ενδιαφερομένων στη διαδικασία βελτίωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για τη μείωση του κανονιστικού και διοικητικού φόρτου του δικαίου της ΕΕ, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια από την πλατφόρμα REFIT και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων REFIT καταγράφει την εξέλιξη κάθε πρωτοβουλίας και τις αλλαγές που εισήχθησαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας.

Πλατφόρμα REFIT

Πώς απλουστεύεται η νομοθεσία

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει ορισμένες πρωτοβουλίες απλούστευσης στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που υποβάλλουν ιδιώτες, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, εθνικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η απλούστευση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές.

Αλλαγές υφιστάμενων νόμων:

 • κωδικοποίηση: όλες οι νομοθετικές τροποποιήσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς ενσωματώνονται σε μία ενιαία νέα πράξη, ώστε να περιοριστεί ο όγκος τους και να απλουστευθούν
 • αναδιατύπωση: πρόκειται για κάτι παρόμοιο με την κωδικοποίηση, αλλά στην περίπτωση αυτή ο νόμος τροποποιείται παράλληλα με την ενσωμάτωση των προηγούμενων τροπολογιών σε ένα ενοποιημένο κείμενο
 • κατάργηση: περιττοί και άχρηστοι νόμοι αποσύρονται
 • ρήτρες επανεξέτασης/λήξης: οι νόμοι επανεξετάζονται ή αποσύρονται αυτόματα μετά από μια ορισμένη χρονική περίοδο
 • αναθεώρηση: οι νόμοι τροποποιούνται ώστε να παραμένουν επίκαιροι
 • οδηγίες αντικαθίστανται με κανονισμούς, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες και οι εθνικές κυβερνήσεις να μην μπορούν να προσθέτουν επιπλέον απαιτήσεις.
 • νομοσχέδια αποσύρονται, εάν καταστούν άνευ αντικειμένου λόγω των επιστημονικών ή τεχνικών εξελίξεων ή δεν συνάδουν πλέον με τις νέες πολιτικές
 • νομικά δεσμευτική νομοθεσία αντικαθίσταται από λιγότερο επαχθείς εναλλακτικές λύσεις, όπως εθελοντικές συμφωνίες (αυτορρύθμιση, από κοινού ρύθμιση)

Πώς μπορείτε να συμβάλετε

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να ακούσει τις απόψεις σας σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό δελτίο «Βοηθήστε μας να μειώσουμε τον φόρτο». Τι θεωρείτε εκνευριστικό ή επαχθές; Τι θεωρείτε ότι πρέπει να βελτιωθεί;

Θα δώσουμε συνέχεια είτε επικοινωνώντας απευθείας μαζί σας είτε στέλνοντας τις παρατηρήσεις σας στην πλατφόρμα REFIT για περαιτέρω εξέταση.

Επιτεύγματα από το 2012 και μετά

 • 83 προταθείσες νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες περιλαμβάνουν 17 εξαιρέσεις ή λιγότερο επαχθή καθεστώτα για τις ΜΜΕ: 32 εγκρίθηκαν και 20 εφαρμόστηκαν στις χώρες της ΕΕ
 • 141 υπό κατάρτιση νομοσχέδια αποσύρθηκαν
 • 37 νόμοι αποσύρθηκαν το 2015 και το 2016
 • 30 αξιολογήσεις και έλεγχοι καταλληλότητας διενεργήθηκαν· 39 έχουν προγραμματιστεί για το 2016
 • 40 δράσεις REFIT στο πρόγραμμα εργασίας 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συγκεκριμένα οφέλη

 • απλούστερο σύστημα χρηματοοικονομικής αναφοράς για 5 εκατ. πολύ μικρές επιχειρήσεις (εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση 6,3 δισ. ευρώ)
 • τα τέλη εγγραφής στο πλαίσιο της νομοθεσίας REACH για τα χημικά προϊόντα περικόπηκαν έως και κατά 95% για τις ΜΜΕ
 • το κόστος προμηθειών μειώθηκε κατά 20% χάρη στους νέους κανόνες για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις
 • οι νέοι ψηφιακοί ταχογράφοι για τα φορτηγά αυξάνουν την ασφάλεια και μειώνουν τη γραφειοκρατία (εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση 400 εκατομμύρια ευρώ)
 • ξεκίνησε έλεγχος καταλληλότητας για τη νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα, εκτός του κανονισμού REACH· θα διενεργηθεί αξιολόγηση της νομοθεσίας REACH, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων του REFIT
 • μέτρα απλοποίησης του ΦΠΑ, ιδίως για τις ΜΜΕ, σε εξέλιξη

Ιστορικό

2002 – Το πρόγραμμα βελτίωσης της νομοθεσίας είναι ένα πρώτο βήμα για την απλούστευση και βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ. Εισάγει υποχρεωτικές αξιολογήσεις του αντικτύπου και διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς για όλες τις νέες πρωτοβουλίες που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2005 – το κυλιόμενο πρόγραμμα απλούστευσης καλύπτει 164 μέτρα για την περίοδο 2005-2009 και αποτελεί μέρος του ετήσιου προγράμματος εργασίας.

2007 – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του φόρτου λόγω των ευρωπαϊκών κανονιστικών ρυθμίσεων. Συγκροτείται ομάδα υψηλού επιπέδου για την παροχή συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος. Οι συστάσεις της αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και την εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τους λογιστικούς κανόνες της ΕΕ.

2012 – μέχρι το τέλος του προγράμματος δράσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέτυχε τον στόχο της για μείωση κατά 25% του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις λόγω της νομοθεσίας της ΕΕ (εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση 30,8 δισ. ευρώ).

2015 – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μελέτη (ABRplus) για τον τρόπο εφαρμογής 12 μέτρων του προγράμματος δράσης στις χώρες της ΕΕ και τον βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

2015 – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκροτεί την πλατφόρμα REFIT.

Έγγραφα

Πίνακας αποτελεσμάτων REFIT (2015): Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT): τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ (2012)

Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην ΕΕ – τελική έκθεση

Μελέτη ABRplus - τελική έκθεση

Τελική έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην Ευρώπη – κληρονομιά και προοπτικές