Τι είναι το REFIT

Το REFIT εντάσσεται στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Διασφαλίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ αποφέρει τα επιδιωκόμενα οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, περιορίζοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία και μειώνοντας τις δαπάνες. Επιδιώκει επίσης να καταστήσει τη νομοθεσία της ΕΕ απλούστερη και πιο κατανοητή.

Το REFIT δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές επιχειρήσεις, που μπορεί να επηρεάζονται δυσανάλογα από την επιβάρυνση της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ.

Βελτίωση της νομοθεσίας: γιατί και πώς

Δράση της ΕΕ για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πώς λειτουργεί το REFIT

Το REFIT αποτελεί μέρος των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει προτάσεις για νέες πρωτοβουλίες και ποιοτική επανεξέταση της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ.

Τα πιθανά οφέλη και η εξοικονόμηση κόστους από κάθε νέα πρόταση αξιολογούνται μέσω εκτιμήσεων αντίκτυπου. Η επίδραση του δικαίου της ΕΕ ελέγχεται με εκ των υστέρων αξιολογήσεις ενώ συλλέγονται οι απόψεις των ενδιαφερομένων μέσω διαβουλεύσεων.

Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, η διαδικασία διεξάγεται σε διάφορα κυβερνητικά επίπεδα: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η πλατφόρμα REFIT επιτρέπει τη συμμετοχή των εθνικών αρχών, των πολιτών και όλων των ενδιαφερομένων στη διαδικασία βελτίωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όλοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για τη μείωση του κανονιστικού και διοικητικού φόρτου του δικαίου της ΕΕ, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια από την πλατφόρμα REFIT και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πλατφόρμα REFIT

Πίνακας αποτελεσμάτων REFIT

Η Επιτροπή δημοσιεύει ετησίως τον πίνακα αποτελεσμάτων REFIT, ο οποίος παρέχει γενική επισκόπηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος REFIT σε καθεμία από τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ. Ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι συστάσεις της πλατφόρμας REFIT έχουν ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή. Απαριθμεί όλες τις πρωτοβουλίες REFIT που εφαρμόζονται στους διάφορους τομείς πολιτικής της ΕΕ.

Πίνακας αποτελεσμάτων REFIT (2017)

Πώς απλουστεύεται η νομοθεσία

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει ορισμένες πρωτοβουλίες απλούστευσης στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που υποβάλλουν ιδιώτες, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, εθνικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η απλούστευση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές.

Αλλαγές υφιστάμενων νόμων:

 • κωδικοποίηση: όλες οι νομοθετικές τροποποιήσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς ενσωματώνονται σε μία ενιαία νέα πράξη, ώστε να περιοριστεί ο όγκος τους και να απλουστευθούν
 • αναδιατύπωση: πρόκειται για κάτι παρόμοιο με την κωδικοποίηση, αλλά στην περίπτωση αυτή ο νόμος τροποποιείται παράλληλα με την ενσωμάτωση των προηγούμενων τροπολογιών σε ένα ενοποιημένο κείμενο
 • κατάργηση: περιττοί και άχρηστοι νόμοι αποσύρονται
 • ρήτρες επανεξέτασης/λήξης: οι νόμοι επανεξετάζονται ή αποσύρονται αυτόματα μετά από μια ορισμένη χρονική περίοδο
 • αναθεώρηση: οι νόμοι τροποποιούνται ώστε να παραμένουν επίκαιροι
 • οδηγίες αντικαθίστανται με κανονισμούς, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες και οι εθνικές κυβερνήσεις να μην μπορούν να προσθέτουν επιπλέον απαιτήσεις
 • νομοσχέδια αποσύρονται, εάν καταστούν άνευ αντικειμένου λόγω των επιστημονικών ή τεχνικών εξελίξεων ή δεν συνάδουν πλέον με τις νέες πολιτικές
 • νομικά δεσμευτική νομοθεσία αντικαθίσταται από λιγότερο επαχθείς εναλλακτικές λύσεις, όπως εθελοντικές συμφωνίες (αυτορρύθμιση, από κοινού ρύθμιση)

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει τις απόψεις σας σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου «Βοηθήστε μας να μειώσουμε τον φόρτο». Τι θεωρείτε εκνευριστικό ή επαχθές; Τι θεωρείτε ότι πρέπει να βελτιωθεί;

Θα δώσουμε συνέχεια είτε επικοινωνώντας απευθείας μαζί σας είτε στέλνοντας τις παρατηρήσεις σας στην πλατφόρμα REFIT για περαιτέρω εξέταση.

Βασικά επιτεύγματα

 • Περισσότερες από 130 νέες πρωτοβουλίες για την απλούστευση και τη μείωση του κανονιστικού φόρτου προτάθηκαν στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατά τα τρία πρώτα έτη της Επιτροπής Γιούνκερ
 • 93 προτάσεις στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ θεωρήθηκε ότι έπρεπε να αποσυρθούν. Οι 90 από αυτές έχουν ήδη αποσυρθεί.
 • Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 περιλαμβάνει 17 νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του REFIT, 15 περιπτώσεις απόσυρσης και 3 περιπτώσεις κατάργησης.

Συγκεκριμένα οφέλη

 • Σαφείς και πιο φιλόδοξοι στόχοι για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 1,3 δισ. ευρώ ετησίως
 • Η υπηρεσία μίας στάσης για τον ΦΠΑ επεκτείνεται και στις διαδικτυακές πωλήσεις ώστε να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις κατά 2,3 δισ. ευρώ ετησίως
 • Παράγωγοι κανόνες στον χρηματοπιστωτικό τομέα αναμένεται να εξοικονομήσουν 9,56 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις
 • Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη θα μπορούσε να βοηθήσει τις εταιρείες να εξοικονομούν πάνω από 11 δισ. ευρώ ετησίως
 • Η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα κτηνιατρικά φάρμακα εκτιμαται ότι θα μειώσει το κόστος κατά 145 εκατ. ευρώ περίπου

Ιστορικό

2002 – το πρόγραμμα βελτίωσης της νομοθεσίας είναι ένα πρώτο βήμα για την απλούστευση και βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ. Εισάγει υποχρεωτικές αξιολογήσεις του αντίκτυπου και διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς για όλες τις νέες πρωτοβουλίες που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2005 – το κυλιόμενο πρόγραμμα απλούστευσης καλύπτει 164 μέτρα για την περίοδο 2005-2009 και αποτελεί μέρος του ετήσιου προγράμματος εργασίας.

2007 – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του φόρτου λόγω των ευρωπαϊκών κανονιστικών ρυθμίσεων. Συγκροτείται ομάδα υψηλού επιπέδου για την παροχή συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος. Οι συστάσεις της αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και την εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τους λογιστικούς κανόνες της ΕΕ.

2012 – μέχρι το τέλος του προγράμματος δράσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέτυχε τον στόχο της για μείωση κατά 25% του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις λόγω της νομοθεσίας της ΕΕ (εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση 30,8 δισ. ευρώ).

2015 – η Επιτροπή δημοσιεύει μελέτη (ABRplus) που εξετάζει τον τρόπο εφαρμογής 12 μέτρων του προγράμματος δράσης στις χώρες της ΕΕ και τον βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

2015 – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκροτεί την πλατφόρμα REFIT. 

Έγγραφα

 

Συνοπτικός πίνακας αποτελεσμάτων REFIT (2017)

Πίνακας αποτελεσμάτων REFIT (2017)

Συνοπτικός πίνακας αποτελεσμάτων REFIT (2016)

Πίνακας αποτελεσμάτων REFIT (2016)

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την καταλληλότητα της νομοθεσίας της ΕΕ (2012)

Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην ΕΕ – τελική έκθεση

Μελέτη ABRplus - τελική έκθεση

Τελική έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην Ευρώπη – κληρονομιά και προοπτικές