Hvad er REFIT?

REFIT-programmet indgår i Kommissionens mål om bedre regulering. Det sikrer, at borgerne, virksomhederne og samfundet får den tilsigtede gavn af EU's love, og samtidig fjerner det bureaukrati og mindsker omkostningerne. Det har desuden til formål at gøre EU-lovgivningen enklere og lettere at forstå.

REFIT lægger særlig vægt på at gøre livet lettere for mindre virksomheder, som i mange tilfælde bærer uforholdsmæssigt tunge byrder på grund af gennemførelsen af EU-reglerne. 99 % af alle virksomheder i EU er små eller mellemstore.

Bedre regulering: hvorfor og hvordan

EU's indsats til støtte for SMV'er

Sådan fungerer REFIT

REFIT er indarbejdet i forberedelsen af Kommissionens årlige arbejdsprogrammer, der hver især indeholder forslag til nye initiativer og kvalitetskontrol af eksisterende EU-lovgivning.

De potentielle fordele og besparelser i hvert forslag evalueres via konsekvensanalyser, effekten af EU-lovgivningen kontrolleres ved hjælp af retrospektive evalueringer og interessenternes synspunkter indsamles gennem høringer.

For at sikre det bedst mulige resultat er myndigheder på forskellige niveauer involveret: Kommissionen samarbejder med EU-Parlamentet, Rådet, medlemslandene og andre interessenter.

REFIT-platformen gør det muligt for nationale myndigheder, borgere og andre interesserede parter at engagere sig i at forbedre EU-lovgivningen. De kan komme med forslag til, hvordan man kan reducere de lovgivningsmæssige og administrative byrder, som følger af EU-lovgivningen, og disse forslag bliver derefter analyseret af REFIT-platformen og Kommissionen.

På REFIT-resultattavlen kan man følge fremskridtene for hvert enkelt initiativ og de ændringer, der er blevet indført af EU-Parlamentet og Rådet under lovgivningsproceduren.

REFIT-platformen

Sådan forenkles lovgivningen

Hvert år iværksætter Kommissionen en række forenklingsinitiativer via sit REFIT-program, og her trækker den på input fra enkeltpersoner, virksomheder, ngo'er, nationale myndigheder og andre interessenter. Denne forenkling kan antage mange forskellige former.

De ændringer, der foretages, gælder eksisterende love:

 • Kodificering: alle de ændringer, som foretages i en lov gennem årene, indarbejdes i én ny retsakt, som bliver kortere og enklere
 • Omarbejdning: minder om kodificering, men her ændres selve lovene, samtidig med at tidligere ændringer indarbejdes i én konsolideret tekst
 • Ophævelse: unødvendige og irrelevante love ophæves
 • Fornyet gennemgang/udløbsklausul: love gennemgås eller ophæves automatisk efter en vis periode
 • Revidering (Revision): love ændres for at holde dem ajour
 • Direktiver erstattes med forordninger, så alle EU-borgere er omfattet af de samme regler, og de nationale regeringer ikke kan tilføje nye krav.
 • Love, der stadig er under forberedelse, trækkes tilbage, hvis de bliver forældede på grund af videnskabelige eller tekniske fremskridt, eller hvis de ikke er i overensstemmelse med de nye politiske mål
 • Juridisk bindende lovgivning erstattes med mindre bindende alternativer som frivillige aftaler (f.eks. selvregulering og samregulering)

Sådan kan du bidrage

Kommissionen vil gerne høre din mening om eksisterende EU-love og EU-initiativer via feedbackformularen Let byrden. Hvad synes du er irriterende eller besværligt? Hvad mener du skal forbedres?

Vi vil følge op på din feedback direkte eller sende dine kommentarer til REFIT-platformen til nærmere overvejelse.

De vigtigste resultater

 • Der indgik 119 REFIT-initiativer i Kommissionens arbejdsprogrammer for 2015 og 2016
 • 93 forslag til EU-lovgivning er blevet udpeget til tilbagetrækning, og 90 af dem er allerede blevet trukket tilbage
 • Kommissionens arbejdsprogram for 2017 omfatter 34 nye lovgivningsinitiativer inden for rammerne af REFIT, 19 tilbagetrækninger og 16 ophævelser

Konkrete fordele

 • Der er indført en forenklet regnskabsaflæggelse for 5 mio. mikrovirksomheder (anslået årlig besparelse på 6,3 mia. euro).
 • Registreringsgebyrerne i henhold til REACH-kemikalielovgivningen er reduceret med op til 95 % for SMV'er.
 • Udgifterne til offentlige indkøb er beskåret med op til 20 % takket være nye regler for elektroniske offentlige indkøb.
 • Nye digitale fartskrivere øger sikkerheden for lastbilchauffører og reducerer bureaukratiet (anslået årlig besparelse på 400 mia. euro)
 • Der er indledt kvalitetskontrol af den del af EU's kemikalielovgivning, der ikke er relateret til REACH, og REACH vil blive evalueret med udgangspunkt i REFIT-målene.
 • Der er iværksat initiativer til forenkling af momsen, især for SMV'er.

Baggrund

2002 – Programmet for bedre regulering er første skridt i retning af at forenkle og forbedre EU-lovgivningen. Med bedre regulering indføres obligatoriske konsekvensanalyser og høringer af interessenterne om alle nye initiativer, der er foreslået af Kommissionen.

2005 – Kommissionens løbende forenklingsprogram omfatter 164 tiltag for perioden 2005-2009 og bliver en del af det årlige arbejdsprogram.

2007 – Kommissionen lancerer et handlingsprogram, der skal reducere den administrative byrde som følge af EU-lovgivningen. En gruppe på højt niveau får til opgave at rådgive om gennemførelsen af programmet. Blandt anbefalingerne fra gruppen kan nævnes fremme af elektronisk fakturering og fritagelse af mikrovirksomheder fra at følge EU's regnskabsregler.

2012 – Ved afslutningen af handlingsprogrammet har Kommissionen nået sit mål om en 25 % reduktion af den administrative byrde for erhvervslivet som følge af EU-lovgivningen (anslået årlig besparelse på 30,8 mia. euro).

2015 – Kommissionen offentliggør en undersøgelse (ABRplus), der beskriver, hvordan 12 tiltag fra handlingsprogrammet er blevet gennemført i EU-landene, og i hvilket omfang de lovede fordele er opnået.

2015 – Kommissionen opretter REFIT-platformen. 

Dokumenter

 

Resumé af REFIT-resultattavlen for 2016

Refit-resultattavlen for 2016

Meddelelse fra Kommissionen om målrettet EU-regulering (2012)

Handlingsprogram for reduktion af administrative byrder i EU – endelig rapport

ABRplus-undersøgelse – endelig rapport

Endelig rapport fra gruppen på højt plan vedrørende mindre bureaukrati i Europa – status og fremtidsudsigter