Πλατφόρμα REFIT

Πλατφόρμα REFIT

Στην πλατφόρμα REFIT συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που συνεδριάζουν τακτικά με στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ.

REFIT Platform meetings

REFIT Platform meetings

Find information and documents related to the meetings of the REFIT Platform.

Προτάσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα REFIT

Προτάσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα REFIT

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν με επιστολή εμφανίζονται στο πρωτότυπο σ΄αυτή τη σελίδα.

Πλατφόρμα REFIT: εργασίες σε εξέλιξη

Πλατφόρμα REFIT: εργασίες σε εξέλιξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει όλες τις προτάσεις που υποβάλλουν ενδιαφερόμενα μέρη για το πώς μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη η νομοθεσία της ΕΕ. Στη συνέχεια, υποβάλλει σχετικές προτάσεις στην πλατφόρμα REFIT για γνωμοδότηση.

Συστάσεις της πλατφόρμας REFIT

Συστάσεις της πλατφόρμας REFIT

Τα μέλη της πλατφόρμας REFIT αξιολογούν τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών και αναζητούν πρακτικούς τρόπους για να δοθεί συνέχεια στις προτάσεις τους, χωρίς να διακυβεύονται οι στόχοι της εκάστοτε πολιτικής.

Follow-up of the Platform recommendations (opinions)

Follow-up of the Platform recommendations (opinions)

The REFIT Scoreboard provides detailed information on the follow-up to the REFIT Platform opinions.