Rola

Platforma powstała w 2015 r. jako część programu Komisji dotyczącego lepszego stanowienia prawa. Platforma:

  • wspiera proces upraszczania prawa UE i zmniejszania obciążeń regulacyjnych z korzyścią dla społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw i organów publicznych
  • formułuje zalecenia dla Komisji z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez obywateli i zainteresowane strony.

Komisja bada te zalecenia i wyjaśnia, jakie działania zamierza podjąć na ich podstawie.

Członkowie i struktura

Na sesjach plenarnych spotykają się niezależnie dwie grupy:

  • grupa rządowa – jeden przedstawiciel z każdego kraju
  • grupa zainteresowanych stron – przedstawiciele świata biznesu, partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.

Posiedzeniom całej platformy przewodniczy pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans. Pracom każdej z grup przewodzi kierownik Rady ds. Kontroli Regulacyjnej.

Dokumenty

Decyzja Komisji w sprawie utworzenia platformy REFIT

Decyzja Komisji w sprawie powołania członków grupy zainteresowanych podmiotów REFIT

Załącznik do decyzji Komisji w sprawie powołania członków grupy zainteresowanych podmiotów REFIT

Regulamin grupy rządowej REFIT

Struktura i sposób funkcjonowania platrofmy REFIT