Ρόλος

Η πλατφόρμα REFIT συστάθηκε το 2015, στο πλαίσιο του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα αυτή:

  • συμβάλλει στη διαδικασία απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ και μείωσης των κανονιστικών επιβαρύνσεων, προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών
  • διατυπώνει συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει τις συστάσεις αυτές και εξηγεί με ποιον τρόπο προτίθεται να δώσει συνέχεια.

Μέλη και δομή

2 ομάδες συνέρχονται ανεξάρτητα και σε συνόδους ολομέλειας:

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς προεδρεύει της πλατφόρμας ως συνόλου. Επικεφαλής κάθε ομάδας της πλατφόρμας είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ρυθμιστικού Ελέγχου.

Έγγραφα

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία της πλατφόρμας REFIT

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον διορισμό των μελών της ομάδας ενδιαφερόμενων μερών της πλατφόρμας REFIT

Παράρτημα της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον διορισμό των μελών της ομάδας ενδιαφερόμενων μερών της πλατφόρμας REFIT

Εσωτερικός κανονισμός της ομάδας εκπροσώπων των κυβερνήσεων της πλατφόρμας REFIT

Δομή και λειτουργία της πλατφόρμας REFIT