2018 Annual Burden survey Kommissionen arbetar för att se till att EU-lagstiftningen fyller sitt syfte och inte skapar onödiga kostnader, både när man föreslår nya lagar och ser över gällande lagstiftning.

I enlighet med det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning görs varje år en översikt över EU:s insatser för att förenkla lagstiftningen, undvika överreglering och minska regelbördan.

Förenklingsarbetet är ett gemensamt ansvar för kommissionen, Europaparlamentet och rådet (när de ändrar och antar lagar) och medlemsländerna (när de införlivar och genomför lagarna). Trots insatserna för att förenkla lagstiftningen visar lärdomar från genomförandet och erfarenheter från invånare, företag och medlemsländer att det inte alltid lyckas. Lagstiftningen kan till exempel vara inaktuell eller ge upphov till kostnader som inte är helt nödvändiga för att nå målen.

Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit) ska få bukt med problemen och har helt integrerats i beslutsfattandet det senaste året: vid varje utvärdering eller översyn av befintlig lagstiftning försöker kommissionen nu systematiskt att minska regelbördan utan att ge avkall på de politiska målen. Den sittande kommissionen har lagt fram över 150 initiativ för att förenkla lagstiftningen. Den här undersökningen beskriver de viktigaste förslagen under 2018. 

Ett exempel är förslaget att ändra momsreglerna så att småföretagens efterlevnadskostnader kan minska med 18 % till 56,1 miljarder euro per år. Ett förslag till en samlad kontaktpunkt för sjöfart kan ge besparingar på 625–720 miljoner euro för rederierna under 2020–2030.

I sitt arbete tar kommissionen hjälp av experterna i Refitplattformen, som utfärdade 31 rekommendationer förra året. Under 2018 lade kommissionen dessutom fram förslag till EU:s långtidsbudget efter 2020, där man bland annat har försökt att förenkla förfarandena för att programmen ska bli enklare att genomföra och få större genomslag.

Dokument

Ladda nerPDF - 5.1 MB