2018 Annual Burden survey Komissio on sitoutunut varmistamaan, että EU:n lainsäädännöllä saavutetaan sille asetetut tavoitteet ja että sillä ei luoda tarpeettomia kustannuksia. Tämä otetaan huomioon sekä lainsäädäntöehdotuksia tehtäessä että säädöksiä tarkistettaessa.

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti sääntelytaakkaa koskevassa vuotuisessa selvityksessä esitetään vuonna 2018 toteutetut unionin toimenpiteet, joilla yksinkertaistetaan lainsäädäntöä, vältetään ylisääntelyä ja vähennetään sääntelystä aiheutuvaa taakkaa.

Tämä tavoite on komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston (kun ne muuttavat ja hyväksyvät lainsäädäntöä) ja jäsenvaltioiden (kun ne saattavat unionin lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panevat sitä täytäntöön) yhteisellä vastuulla. EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta saadut kokemukset sekä kansalaisilta, yrityksiltä ja jäsenvaltioilta saatu palaute osoittavat, että sen tehokkuudessa on toisinaan parannettavaa. Lainsäädännön tavoitteisiin voitaisiin esimerkiksi joissakin tapauksissa päästä vähemmilläkin kustannuksilla tai voimassa oleva lainsäädäntö ei enää ole ajan tasalla.

Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) avulla pyritään poistamaan nämä epäkohdat. REFIT-ohjelma on otettu täysimääräisesti huomioon lainsäädäntöä koskevassa päätöksenteossa viime vuoden aikana: aina kun komissio arvioi tai tarkistaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, se pyrkii järjestelmällisesti tunnistamaan mahdollisuudet sääntelytaakan keventämiseen tinkimättä kuitenkaan poliittisista tavoitteista. Nykyisen komission toimikaudella REFIT-ohjelma on tuottanut yli 150 lainsäädännön yksinkertaistamiseen tähtäävää uutta aloitetta. Vuotuisessa selvityksessä annetaan esimerkkejä keskeisistä vuonna 2018 tehdyistä aloitteista. 

Yksi viimeaikainen esimerkki on ehdotus nykyisten alv-sääntöjen muuttamisesta. Tämän odotetaan vähentävän pienyrityksille alv-säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia 56,1 miljardiin euroon vuodessa, mikä merkitsee 18 prosentin kevennystä nykytilanteeseen. Merenkulkualan keskitettyä palvelupistettä koskevan komission ehdotuksen odotetaan tuovan liikenteenharjoittajille 625–720 miljoonan euron säästöt vuosina 2020–2030.

Tässä työssä komissio on hyödyntänyt REFIT-foorumin työn tuloksia. Foorumi antoi viime vuoden aikana 31 suositusta. Vuonna 2018 komissio teki myös joukon vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevia ehdotuksia, joiden tavoitteena on muun muassa huomattavasti yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä. Tämä helpottaa ohjelmiin osallistumista ja niiden täytäntöönpanoa, mikä lisää niiden käytännön vaikutusta.

Asiakirjat

LataaPDF - 5.1 MB