Годишно изследване относно тежестта за 2018 г. Когато предлага или преразглежда законодателство на ЕС, Комисията се стреми то да бъде целесъобразно и да не води до ненужни разходи.

В съответствие с ангажимента, поет в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, в годишното изследване относно тежестта за 2018 г. се разглеждат усилията на Съюза през 2018 г. за опростяване на законодателството, избягване на свръхрегулирането и намаляване на регулаторната тежест.

Отговорността за изпълнението на тази цел е споделена между Комисията, Европейския парламент и Съвета (когато изменят и приемат правни актове) и държавите от ЕС (когато транспонират и прилагат тези правни актове). Въпреки непрекъснатите усилия законодателството на ЕС да стане възможно най-ефективно, поуките от неговото прилагане и опитът на гражданите, предприятията и държавите членки показват, че това не винаги е така. Разходите, свързани с дадено законодателство, може да не са напълно необходими за постигането на целите или то може вече да не е актуално.

Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) предлага отговор на тези въпроси и тя бе напълно включена в процеса на вземане на решения през последната година – когато оценява или преразглежда действащ правен акт, Комисията вече систематично търси възможност да се намали тежестта, като същевременно се запазят целите на политиките. През мандата на настоящата Комисия в рамките на REFIT бяха започнати над 150 нови инициативи за опростяване на законодателството. В това изследване са представени примери за основните предложения през 2018 г. 

Неотдавнашен пример е предложението за изменение на действащите правила за ДДС – очаква се благодарение на него разходите на малките предприятия за изпълнение на изискванията да намалеят до 56,1 млрд. евро на година, което е с 18% по-малко в сравнение с настоящите разходи. Друг пример е предложението на Комисията за морско обслужване на едно гише, чието приемане би довело до икономии в размер на 625 – 720 милиона евро за транспортните оператори за периода 2020 – 2030 г.

В работата си Комисията се подпомага от платформата REFIT, която изготви 31 препоръки през последните 12 месеца. През 2018 г. Комисията също така представи набор от предложения за многогодишната финансова рамка след 2020 г., които, наред с другото, имат за цел значително опростяване на процедурите, за да се улесни участието в програмите и тяхното изпълнение и така да се подобри въздействието им по места.

Документи

СвалиPDF - 5.1 MB