Prečo Komisia hodnotí právne predpisy

Komisia hodnotí, či konkrétne právne predpisy, politiky a výdavkové činnosti plnia svoj účel a či európskym podnikom a občanom prinášajú želané zmeny pri čo najnižších nákladoch.

Zistenia z hodnotení pomáhajú Komisii rozhodnúť sa, či by opatrenia EÚ mali pokračovať alebo by sa mali zmeniť.

Lepšia právna regulácia: prečo a ako
REFIT – jednoduchšie a menej nákladné právne predpisy EÚ

Hodnotenie alebo kontroly vhodnosti

Hodnotením sa posudzuje konkrétny právny predpis EÚ, politika alebo program financovania z hľadiska:

  • účinnosti opatrení EÚ (či dosiahli svoje ciele),
  • efektívnosti (aké sú náklady a prínosy),
  • významu (či zodpovedajú potrebám zainteresovaných strán),
  • súdržnosti (ich súčinnosť s ostatnými opatreniami),
  • pridaná hodnota EÚ (aké sú výhody opatrení na úrovni EÚ).

Kontrola vhodnosti je určitý druh hodnotenia, ktorým sa posudzuje niekoľko súvisiacich opatrení. Zameriava sa na vzájomné pôsobenie rôznych právnych predpisov, politík a programov, akékoľvek nezrovnalosti alebo synergie a ich spoločný vplyv.

Nadchádzajúce hodnotenia

Oznamujú sa verejnosti prostredníctvom plánov hodnotenia a pripravujú sa na viacročnom základe.

Plánované hodnotenia

Príspevok verejnosti

Ktokoľvek môže poskytnúť spätnú väzbu k plánom hodnotení a kontrol vhodnosti a zapojiť sa do verejných konzultácií týkajúcich sa prebiehajúcich hodnotení.

Podieľajte sa na tvorbe právnych predpisov

Zabezpečenie kvality

Usmernenia o lepšej právnej regulácii a sprievodný súbor nástrojov (2015) poskytujú Komisii spoločné normy kvality, keď vyhodnocuje vykonávanie svojich činností.

Usmernenia o lepšej právnej regulácii – usmernenia o hodnotení: kapitola 6
Súbor nástrojov lepšej právnej regulácie – hodnotenia a kontroly vhodnosti: kapitola 6

Výbor pre kontrolu regulácie skúma a vydáva stanoviská ku kvalite najdôležitejších hodnotení a kontrol vhodnosti.

Výbor pre kontrolu regulácie

Výsledky hodnotení

Hlavné zistenia hodnotení sú zhrnuté v pracovných dokumentoch útvarov Komisie, ktoré sa uverejňujú na portáli EUR-Lex. Veľmi často vychádzajú z hodnotiacich správ, ktoré pre Komisiu vypracovali externí odborníci. Možno ich nájsť v kníhkupectve EU Bookshop.

Dokumenty