Γιατί διενεργεί αξιολογήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί αν συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις, πολιτικές και δαπάνες ταιριάζουν στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και αν έχουν επιφέρει, με το ελάχιστο δυνατό κόστος, τις επιζητούμενες αλλαγές για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τα πορίσματα αυτών των αξιολογήσεων βοηθούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίζει κατά πόσον οι δράσεις της ΕΕ πρέπει να συνεχιστούν ή να τροποποιηθούν.

Bελτίωση της νομοθεσίας: γιατί και πώς
REFIT - για μια νομοθεσία της ΕΕ απλούστερη, λιγότερο δαπανηρή και ανθεκτική στον χρόνο

Αξιολογήσεις ή έλεγχοι καταλληλότητας

Η αξιολόγηση αφορά μια συγκεκριμένη νομοθετική πράξη, πολιτική ή πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ και εξετάζει τις παρακάτω παραμέτρους:

  • αποτελεσματικότητα (κατά πόσον η δράση της ΕΕ πέτυχε τους στόχους της)
  • απόδοση (ποιο είναι το κόστος και ποια τα οφέλη)
  • συνάφεια (κατά πόσον ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών)
  • συνοχή (με ποιον τρόπο συμπληρώνει άλλες δράσεις)
  • προστιθέμενη αξία για την ΕΕ (ποια είναι τα οφέλη από την δράση σε επίπεδο ΕΕ)

Ο έλεγχος καταλληλότητας είναι μια μορφή αξιολόγησης ορισμένων αλληλένδετων δράσεων. Επιδιώκει να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο διάφορες νομοθετικές πράξεις, πολιτικές και προγράμματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, τις τυχόν ασυνέπειες ή συνέργειες, και τον συλλογικό τους αντίκτυπο.

Επικείμενες αξιολογήσεις

Οι επικείμενες αξιολογήσεις ανακοινώνονται με την έκδοση χαρτών πορείας και προγραμματίζονται σε πολυετή βάση.

Προγραμματιζόμενες αξιολογήσεις

Πώς μπορείτε να συμβάλετε

Όλοι μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια για επικείμενες αξιολογήσεις και ελέγχους καταλληλότητας και να συμμετάσχουν σε δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τις τρέχουσες αξιολογήσεις.

Συμβάλετε στη νομοθετική διαδικασία

Εξασφάλιση της ποιότητας

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας και η συνοδευτική εργαλειοθήκη (2015) παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινά πρότυπα ποιότητας για την αξιολόγηση των επιδόσεών της.

Κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας – Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση: κεφάλαιο 6
Εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας – αξιολογήσεις και έλεγχοι καταλληλότητας: κεφάλαιο 6

Η Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου εξετάζει και εκδίδει γνώμες σχετικά με την ποιότητα των σημαντικότερων αξιολογήσεων και ελέγχων καταλληλότητας.

Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου

Αποτελέσματα αξιολογήσεων

Τα κυριότερα πορίσματα των αξιολογήσεων συνοψίζονται σε έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία δημοσιεύονται στον ιστότοπο EUR-Lex. Πολύ συχνά, βασίζονται στις εκθέσεις αξιολόγησης που εκπονούν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξωτερικοί συνεργάτες. Οι εκθέσεις αυτές διατίθενται στο EU bookshop.

Έγγραφα