Potreba lepšej právnej regulácie

V záujme dosiahnutia lepších výsledkov Komisia otvára proces tvorby politík a právnych predpisov a viac načúva ľuďom, ktorých ovplyvňujú. Lepšia právna regulácia sa opiera o overené fakty a transparentný postup, ktorý v celej svojej šírke zahŕňa občanov a zainteresované strany (napr. podniky, orgány verejnej správy a výskumných pracovníkov).

Komisia identifikuje oblasti, v ktorých by sa mali existujúce právne predpisy EÚ zlepšiť. Pri navrhovaní nových politík a právnych predpisov sa Komisia zameriava na oblasti, ktoré sa skutočne musia riešiť na úrovni EÚ, a zabezpečuje ich riadnu realizáciu.

Uplatňovanie týchto zásad pomôže Komisii splniť jej ciele pri minimálnych nákladoch a minimálnom administratívnom zaťažení. Predstavuje aj reakciu na obavy občanov EÚ.

Ciele

Lepšia právna regulácia by mala zabezpečiť, že:

  • rozhodovanie zahŕňa všetky relevantné strany a je transparentné,
  • občania a zainteresované strany majú možnosť podieľať sa na celom procese tvorby politiky a právnych predpisov,
  • opatrenia EÚ sú založené na overených faktoch a pochopení dosahu,
  • regulačné zaťaženie podnikov, občanov alebo orgánov verejnej správy je obmedzené na minimum.

Aké opatrenia prijíma Komisia?

Zlepšenie prípravnej fázy 

Komisia posudzuje očakávaný a skutočný vplyv opatrení vo všetkých fázach rozhodovacieho procesu. Prijatiu opatrenia predchádza rozsiahle plánovanie a analýza, napríklad pred navrhnutím nových právnych predpisov alebo pri hodnotení fungovania predpisov.

Sledovanie výstupov Komisie: plánované iniciatívy, plány, úvodné posúdenia vplyvu, posúdenia vplyvu

Skvalitnenie konzultácií

Komisia zlepšuje a rozširuje možnosti zapojenia sa počas celého cyklu tvorby politík a právnych predpisov. Občania a zainteresované strany sa môžu podeliť o svoje názory na:

> Všetky pripravované verejné konzultácie

Zabezpečenie vhodnosti právnych predpisov EÚ na daný účel

Komisia posudzuje vykonávanie existujúcich právnych predpisov EÚ a uskutočňuje ich zmeny v prípade potreby aktualizácie.

  • Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) bol vytvorený v roku 2012 s cieľom zjednodušiť právne predpisy EÚ a znížiť regulačné náklady bez toho, aby sa obmedzili prinášané výhody. Komisia posilňuje program REFIT tým, že vytvára viac možností zapojenia sa pre zainteresované strany a krajiny EÚ.
  • Platforma programu REFIT, ktorej predsedá prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans, zhromažďuje návrhy a predkladá odporúčania na zjednodušenie právnych predpisov.
  • Súčasný stav iniciatív programu REFIT na zjednodušenie a zníženie regulačného zaťaženia je uverejnený v hodnotiacej tabuľke programu REFIT.
  • Hodnotenia a kontroly vhodnosti sa používajú na posúdenie toho, či právne predpisy EÚ, politiky a programy financovania prinášajú očakávané výsledky pri minimálnych nákladoch.

Zabezpečenie kvality

Komisia zriadila výbor pre kontrolu regulácie, ktorý tvorí nezávislá skupina úradníkov Komisie a odborníkov z prostredia mimo Komisie. Jeho úlohou je kontrolovať kvalitu všetkých posúdení vplyvu a hlavných hodnotení, ktoré formujú rozhodovací proces EÚ.

Na účely lepšej právnej regulácie slúžia usmernenia a súbor nástrojov, ktoré obsahujú odporúčania pre útvary Komisie, ako účinne uplatňovať spoločné normy pre lepšiu právnu reguláciu v každom kroku procesu tvorby politík a právnych predpisov.

Zintenzívnenie spolupráce medzi inštitúciami EÚ

Politická vôľa zlepšiť kvalitu tvorby práva, preskúmanie existujúcich právnych predpisov a ich prípadná aktualizácia sa delia medzi 3 hlavné inštitúcie EÚ: Komisiu, Parlament a Radu. Tieto inštitúcie podpísali dohodu o lepšej tvorbe práva, ktorá nadobudla platnosť v apríli 2016.

Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva

Medzinárodná regulačná spolupráca

Vďaka výmene informácií a spolupráci už na začiatku procesu môžu regulačné orgány a príslušné orgány prísť s riešeniami podobných problémov, čo nemá vplyv na ich vlastné politické ciele a normy. Znižuje to náklady na podnikanie a vytvára cezhranične intenzívnejšiu a spravodlivejšiu hospodársku súťaž.

V otázkach regulácie Komisia úzko spolupracuje so svojimi obchodnými partnermi v rámci viacstranných dialógov, napríklad s OSN, OECD a Svetovou bankou, ako aj vo forme dvojstranných dialógov.

Spolupráca v oblasti regulácie sa stala integrálnou súčasťou dvojstranných dohôd o voľnom obchode, ako je komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA), a je súčasťou prebiehajúcich rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA (TTIP).