Ανάγκη βελτίωσης της νομοθεσίας

Για να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης νομοθετικών πράξεων και πολιτικών, και ακούει περισσότερο τους πολίτες που επηρεάζονται αυτές. Η βελτίωση της νομοθεσίας βασίζεται σε στοιχεία και στη διαφάνεια της διαδικασίας, στην οποία συμμετέχουν οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και ερευνητές) σε όλα τα στάδια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει τομείς που ενδείκνυνται για βελτίωση της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και όταν προτείνει νέες πολιτικές και νομοθεσία, εστιάζει σε όσα πρέπει πραγματικά να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μεριμνά ώστε να τα πράττει σωστά.

Η εφαρμογή αυτών των αρχών βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτύχει τους στόχους της με το ελάχιστο δυνατό κόστος και την ελάχιστη διοικητική επιβάρυνση. Επίσης, δίνει απάντηση στις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών.

Στόχοι

Η βελτίωση της νομοθεσίας έχει ως στόχο να διασφαλίσει:

  • μια ανοικτή και διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων
  • τη δυνατότητα συμβολής των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικών και εκπόνησης νομοθετικών πράξεων
  • την ανάληψη δράσης από την ΕΕ βάσει στοιχείων και κατόπιν εξέτασης του αντικτύπου της
  • τον περιορισμό στο ελάχιστο των κανονιστικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες αρχές

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Καλύτερη προετοιμασία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε εκτίμηση του αναμενόμενου και του πραγματικού αντικτύπου μιας δράσης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Πραγματοποιεί διεξοδικό σχεδιασμό και αναλύσεις πριν από την ανάληψη δράσης, για παράδειγμα, πριν προτείνει μια νέα νομοθετική πράξη, ή κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της νομοθεσίας.

Παρακολουθήστε τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: προγραμματιζόμενες πρωτοβουλίες, χάρτες πορείας, αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων, εκτιμήσεις επιπτώσεων

Καλύτερες διαβουλεύσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτιώνει και προωθεί τη δυνατότητα συμβολής καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου χάραξης των πολιτικών και εκπόνησης των νομοθετικών πράξεων. Οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να διατυπώνουν τις απόψεις τους όσον αφορά τα εξής:

> Βρείτε όλες τις επικείμενες δημόσιες διαβουλεύσεις

Καταλληλότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον σκοπό τον οποίο καλείται να εξυπηρετήσει

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τα αποτελέσματα της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και προβαίνει στις απαραίτητες αλλαγές για να εναρμονίζεται με τις τελευταίες εξελίξεις.

Διασφάλιση της ποιότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε την Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου,, μια ανεξάρτητη ομάδα στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Ρόλος της είναι να ελέγχει την ποιότητα όλων των εκτιμήσεων επιπτώσεων και των σημαντικότερων αξιολογήσεων που τροφοδοτούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές και η εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας περιέχουν οδηγίες προς τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή κοινών προτύπων για τη βελτίωση της νομοθεσίας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαμόρφωσης νομοθετικών πράξεων και πολιτικών.

Στενότερη συνεργασία μεταξύ των οργάνων της ΕΕ

Η πολιτική βούληση για τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας, την επανεξέταση των υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων και, κατά περίπτωση, την επικαιροποίησή τους, διαπνέει και τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ: την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα όργανα αυτά υπέγραψαν συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2016.

Διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Διεθνής συνεργασία σε κανονιστικά θέματα

Ανταλλάσσοντας πληροφορίες και συνεργαζόμενες στην αρχή της διαδικασίας, οι ρυθμιστικές και άλλες αρμόδιες αρχές μπορούν να προτείνουν λύσεις σε παρεμφερή προβλήματα, διατηρώντας παράλληλα τους επιμέρους στόχους πολιτικής και τα πρότυπά τους. Αυτό μειώνει το κόστος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και δημιουργεί περισσότερες και πιο θεμιτές συνθήκες ανταγωνισμού σε διασυνοριακό επίπεδο.

Σε κανονιστικά θέματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τους εμπορικούς της εταίρους, τόσο στο πλαίσιο πολυμερών διαλόγων, π.χ. με τα Ηνωμένα Έθνη, τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα, όσο και στο πλαίσιο διμερών διαλόγων.

Η συνεργασία σε κανονιστικά θέματα έχει επίσης καταστεί αναπόσπαστο μέρος των διμερών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, π.χ. της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA), καθώς και των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων ΕΕ-ΗΠΑ (TTIP).