Hur tillämpas EU-lagstiftningen?

  • Förordningar och beslut blir automatiskt bindande i hela EU den dag de träder i kraft.
  • Direktiv måste införlivas i EU-ländernas nationella lagstiftning.

Typer av EU-rättsakter

EU-länderna genomför lagstiftningen

Förordningar och beslut

De nationella myndigheterna ska se till att förordningar och beslut tillämpas korrekt.

Direktiv

Alla direktiv innehåller en tidsfrist då EU-länderna ska ha införlivat bestämmelserna i sin nationella lagstiftning. De ska också informera kommissionen om detta.

Kommissionen hjälper länderna att tillämpa all EU-lagstiftning korrekt. Det finns information på nätet, genomförandeplaner och vägledningar, och man håller möten med expertgrupper.

Hitta nationella genomförandebestämmelser i EUR-Lex

Kommissionen övervakar

Kommissionen ska se till att EU-länderna tillämpar EU-lagstiftningen på rätt sätt. Därför kallas kommissionen för ”fördragets väktare”.

Kommissionen vidtar åtgärder om ett EU-land

  • inte helt har införlivat ett direktiv i sin nationella lagstiftning vid utsatt datum
  • eventuellt inte har tillämpat EU-lagstiftningen korrekt.

I sitt meddelande från 2016 EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning förklarar kommissionen hur man ser till att EU-lagstiftningen tillämpas, genomförs och följs till förmån för alla invånare och företag.

Kontroll av att EU-direktiven genomförs

Bättre lagstiftning – varför och hur

Vad händer om ett land inte tillämpar EU-lagstiftningen?

Om myndigheterna i ett land inte tillämpar EU-lagstiftningen korrekt kan kommissionen inleda ett formellt överträdelseförfarande mot landet. Om problemet fortfarande inte går att lösa kan kommissionen överlämna ärendet till EU-domstolen.

Överträdelseförfarande

Hur kan jag klaga?

EU:s medborgare, invånare och företag har en rad rättigheter enligt EU-lagstiftningen. Om du anser att myndigheterna i ett visst land inte har respekterat dina rättigheter finns det olika sätt att lösa problemet.

Du bör först ta upp ärendet med nationella myndigheter eller organ, t.ex. en ombudsman eller lokal domstol. Det är myndigheterna som har huvudansvaret för att tillämpa EU-lagstiftningen.

Det är ofta lättast att hävda dina rättigheter i det land där du bor, men ibland kan du också få hjälp av EU. Du kan lämna in ett officiellt klagomål till kommissionen.

Här kan du läsa mer:

Problem och klagomål

Dokument