Právo EÚ a jeho uplatňovanie

Nariadenia a rozhodnutia sa automaticky stávajú záväznými v celej EÚ od dátumu ich uplatňovania. Môžu si však vyžadovať zmeny vo vnútroštátnych právnych predpisoch a môže sa vyžadovať vykonávanie národnými agentúrami alebo regulačnými orgánmi.

Na druhej strane smernice musia krajiny EÚ začleniť do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.
Každá smernica obsahuje termín, do ktorého musia krajiny EÚ začleniť jej ustanovenia do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a informovať o tom Komisiu.

Viac informácií nájdete v osobitnej sekcii: Druhy právnych predpisov EÚ

Krajiny EÚ vykonávajú a Komisia podporuje

Členské štáty zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní správneho a včasného vykonávania právnych predpisov EÚ. Je to nevyhnutné na to, aby ľudia a podniky mohli optimálne využívať spoločne dohodnuté pravidlá.

Podpora Komisie sa uskutočňuje poskytovaním online informácií, organizovaním stretnutí expertných skupín a vypracúvaním vykonávacích stratégií a usmerňovacích dokumentov (napríklad vo forme „často kladených otázok“ uverejnených online). Usmernenia vydané Komisiou sprevádzajú členské štáty procesom transpozície smerníc a uplatňovania nariadení, a to zvyčajne hneď od prijatia príslušného aktu.

Vnútroštátne vykonávacie opatrenia – ako ich nájsť na portáli EUR-Lex

Dohľad Komisie

Komisia je zodpovedná za to, aby všetky krajiny EÚ správne uplatňovali právne predpisy EÚ. V tejto úlohe sa Komisia označuje ako „strážkyňa zmlúv“.

Komisia preto podnikne kroky, ak niektorá krajina EÚ:

  • v plnej miere nezačlení smernicu do svojho vnútroštátneho práva v stanovenom termíne,
  • nesprávne uplatňovala právne predpisy EÚ.

V oznámení z roku 2016 s názvom Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva sa vysvetľuje, ako Komisia zabezpečuje uplatňovanie, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov EÚ v prospech všetkých občanov, spotrebiteľov a podnikov. Stanovuje sa v ňom strategický prístup a priority pre opatrenia Komisie v oblasti presadzovania práva.

V oznámení z roku 2022 s názvom Presadzovanie práva EÚ pre Európu, ktorá prináša výsledky, sa uvádzajú rôzne nástroje, ktoré Komisia používa na zabezpečenie riadneho uplatňovania práva EÚ vo všetkých prípadoch s cieľom splniť jeho hlavný cieľ: aby ľudia a podniky mali čo najrýchlejšie prospech zo spoločne dohodnutých pravidiel v celej EÚ. V oznámení sa uvádza, ako Komisia prehlbuje a rozvíja svoju prácu v oblasti presadzovania práva s cieľom zabezpečiť rovnaké dodržiavanie práv Európanov bez ohľadu na to, kde v EÚ žijú, a to od prevencie až po sankcie.

Monitorovanie vykonávania smerníc EÚ

Lepšia právna regulácia: prečo a ako

Ak členské štáty neuplatňujú právne predpisy EÚ

Ak vnútroštátne orgány nesprávne vykonávajú predpisy EÚ, Komisia môže začať formálny postup v prípade nesplnenia povinnosti proti danej krajine. Ak sa problém ani tak nevyrieši, Komisia môže postúpiť takýto prípad Súdnemu dvoru Európskej únie.

Hlavným účelom postupu v prípade nesplnenia povinnosti je zabezpečiť, aby členské štáty uplatňovali právo EÚ vo všeobecnom záujme. Pozornosť sa preto zameriava na systémové problémy, ktoré sa týkajú mnohých ľudí alebo podnikov.  Izolované otázky prípadného nesprávneho uplatňovania práva EÚ je najvhodnejšie riešiť v rámci vnútroštátnych systémov nápravy.

Konanie o porušení povinnosti

Ako podať sťažnosť

Občanom Európskej únie, ako aj podnikom a osobám s pobytom na jej území poskytuje právo Únie ochranu formou viacerých práv. Ak máte pocit, že tieto práva vnútroštátne orgány členských štátov EÚ nerešpektujú, môžete využiť rôzne prostriedky nápravy či vyhľadať pomoc.

Odporúča sa, aby ste sa najprv obrátili na vnútroštátne orgány alebo subjekty, ako sú napríklad ombudsman alebo príslušný súd. Dôvodom je, že hlavnú zodpovednosť za uplatňovanie práva EÚ majú verejné orgány v členských štátoch EÚ.

Hoci si vlastné práva budete môcť lepšie uplatniť v krajine, v ktorej žijete, pomôcť vám môže aj Európska únia: Komisii môžete oficiálne podať sťažnosť a informovať ju tak o svojom probléme.

Podrobnejšie informácie nájdete v osobitnej sekcii:

Problémy a sťažnosti

Dokumenty