Právo EÚ a jeho uplatňovanie

  • nariadenia a rozhodnutia sa automaticky stanú záväznými v celej EÚ od dátumu nadobudnutia účinnosti,
  • smernice musia byť začlenené do vnútroštátneho právneho poriadku krajín EÚ.

 

Vykonávanie práva členskými štátmi

Nariadenia a rozhodnutia

Vnútroštátne orgány musia zabezpečiť ich správne uplatňovanie.

Smernice

Každá smernica obsahuje termín, do ktorého krajiny EÚ musia transponovať jej ustanovenia do svojho vnútroštátneho práva a informovať o tom Komisiu.

Komisia pomáha členským štátom v riadnom vykonávaní všetkých právnych predpisov EÚ. Poskytuje informácie online, plány vykonávania, usmerňovacie dokumenty a organizuje zasadnutia expertnej skupiny.

Vnútroštátne vykonávacie opatrenia – ako ich nájsť na portáli EUR-Lex

 

Dohľad Komisie

Komisia je zodpovedná za to, aby všetky krajiny EÚ správne uplatňovali právne predpisy EÚ. V tejto úlohe sa Komisia označuje ako „strážkyňa zmlúv“.

Komisia podnikne kroky, ak niektorá krajina EÚ:

  • v plnej miere nezačlení smernicu do svojho vnútroštátneho práva v stanovenom termíne,
  • nesprávne uplatňovala právne predpisy EÚ.

 

Ak členské štáty neuplatňujú právne predpisy EÚ

Ak vnútroštátne orgány riadne nevykonávajú právne predpisy EÚ, Komisia bude najprv spolupracovať s dotknutou krajinou v záujme nájdenia riešenia.

Ak sa riešenie nepodarí nájsť, Komisia môže začať formálne konanie o porušení povinnosti proti danej krajine. Ak sa problém ani tak nevyrieši, Komisia môže postúpiť takýto prípad Európskemu súdnemu dvoru.

 

Ak sa domnievate, že vnútroštátne orgány v určitej krajine nedodržali vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ, mali by ste túto vec postúpiť príslušnému orgánu tejto krajiny, napríklad ombudsmanovi alebo miestnemu súdu.

Takisto môžete podať sťažnosť Komisii. Ak bude Komisia vašu sťažnosť považovať za oprávnenú, hoci nemôže poskytnúť individuálnu nápravu, bude sa snažiť o to, aby ju vybavil vnútroštátny orgán.

Podanie sťažnosti