Prawo UE i jego stosowanie

  • Rozporządzenia i decyzje – stają się wiążące automatycznie w całej UE z dniem ich wejścia w życie.
  • Dyrektywy – kraje UE muszą je włączyć do swojego ustawodawstwa.

Kraje UE wdrażają przepisy UE

Rozporządzenia i decyzje

Organy krajowe muszą dopilnować, by były one prawidłowo stosowane.

Dyrektywy

W każdej dyrektywie podany jest termin, w którym kraje UE muszą dokonać włączenia jej przepisów do prawa krajowego i poinformować o tym Komisję.

Komisja pomaga państwom członkowskim w prawidłowym wdrażaniu ogółu przepisów prawa UE. Udziela informacji online, udostępnia plany wdrażania przepisów i dokumenty zawierające wytyczne oraz organizuje spotkania grup eksperckich.

Krajowe środki wykonawcze – jak je znaleźć w portalu EUR-Lex

Kontrola sprawowana przez Komisję

Komisja odpowiada za dopilnowanie, by wszystkie kraje UE właściwie stosowały prawo UE. W tej roli Komisja określa się mianem „strażniczki traktatów”.

Komisja będzie interweniować, jeśli któryś z krajów UE:

  • nie dokona pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego w wyznaczonym terminie
  • będzie nieprawidłowo stosować przepisy UE.

W komunikacie z 2016 r. Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki lepszemu stosowaniu wyjaśniono, jak Komisja dba o stosowanie, wdrażanie i egzekwowanie prawa UE, z korzyścią dla wszystkich obywateli, konsumentów i przedsiębiorców.

Kiedy kraje niewłaściwie stosują przepisy UE

Jeżeli organy krajowe niewłaściwie wdrażają prawo UE, Komisja może wszcząć wobec danego kraju oficjalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeśli sprawa nadal nie jest rozwiązana, Komisja może wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Złożenie skargi

Dzięki przepisom unijnym obywatele, mieszkańcy i przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej są chronieni szeregiem różnych praw. Każdy, kto uważa, że prawa te zostały naruszone przez władze państwa członkowskiego, może skorzystać z różnych środków dochodzenia roszczeń.

Warto najpierw zwrócić się w tej sprawie do organów lub instytucji krajowych, np. do rzecznika praw obywatelskich lub miejscowego sądu. A to dlatego, że to organy publiczne w państwach członkowskich ponoszą główną odpowiedzialność za stosowanie prawa UE.

Chociaż zazwyczaj swoich praw łatwiej dochodzi się w kraju zamieszkania, pomóc mogą w tym również instytucje Unii Europejskiej. Można złożyć oficjalną skargę do Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na ten temat: