ES teisė ir jos taikymas

  • reglamentai ir sprendimai automatiškai tampa privalomi visoje ES jų įsigaliojimo dieną,
  • direktyvas ES valstybės narės turi įtraukti į savo nacionalinę teisę.

ES šalių įgyvendinami teisės aktai

Reglamentai ir sprendimai

Nacionalinės valdžios institucijos turi užtikrinti, kad jie būtų tinkamai taikomi.

Direktyvos

Kiekvienoje direktyvoje yra nustatytas terminas, iki kurio ES valstybės narės privalo perkelti jos nuostatas į savo nacionalinę teisę ir apie tai pranešti Komisijai.

Komisija padeda valstybėms narėms tinkamai įgyvendinti visus ES teisės aktus. Ji teikia informaciją internete, įgyvendinimo planus, gairių dokumentus ir organizuoja ekspertų grupių susitikimus.

Kaip ieškoti nacionalinių įgyvendinimo priemonių svetainėje „EUR-Lex“

Komisijos atliekamas stebėjimas

Komisijai tenka atsakomybė užtikrinti, kad visos ES šalys tinkamai taikytų ES teisę. Taigi Komisijai tenka Sutarčių sergėtojos vaidmuo.

Komisija imsis veiksmų, jeigu ES šalis:

  • nevisiškai perkeltų direktyvą į nacionalinę teisę iki nustatyto termino,
  • galbūt netinkamai taikytų ES teisę.

2016 m. komunikate ES teisė. Geresnis taikymas – geresni rezultatai paaiškinama, kaip Komisija rūpinasi ES teisės taikymu, įgyvendinimu ir vykdymo užtikrinimu visų piliečių, vartotojų ir įmonių labui.

Kai šalys netinkamai taiko ES teisės aktus

Jeigu nacionalinės valdžios institucijos netinkamai įgyvendina ES teisės aktus, Komisija prieš atitinkamą šalį gali pradėti oficialią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Jeigu klausimas neišsprendžiamas, Komisija gali iškelti bylą Europos Teisingumo Teisme.

Kaip pateikti skundą

Europos Sąjungos piliečiai, gyventojai ir įmonės saugomi Europos Sąjungos teisės aktais jiems suteiktomis teisėmis. Jei manote, kad ES valstybės narės nacionalinės valdžios institucijos nepaisė šių teisių, galite pasinaudoti įvairiomis teisių gynimo ir pagalbos priemonėmis.

Rekomenduojama tokiais klausimais pirmiausia kreiptis į nacionalines įstaigas ar institucijas, pavyzdžiui, ombudsmeną arba vietos teismus, nes ES valstybių narių viešosios valdžios institucijoms tenka pagrindinė atsakomybė už ES teisės taikymą.

Nors paprastai savo teises galėsite geriau apginti savo gyvenamojoje šalyje, Europos Sąjunga galbūt taip pat galės jums padėti. Galite skųstis Komisijai – tam reikia pateikti oficialų skundą.

Išsamesnė informacija pateikiama specialioje svetainės dalyje.

Dokumentai