Pravo EU-a i njegova primjena

  • uredbe i odluke automatski postaju obvezujuće u cijelom EU-u na dan kad stupe na snagu
  • direktive države članice moraju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo

Vrste zakonodavstva EU-a

Države članice provode

Uredbe i odluke

Nacionalna tijela moraju osigurati da se ispravno primjenjuju.

Direktive

Svaka direktiva sadržava rok do kojeg države članice moraju prenijeti njezine odredbe u svoje nacionalno zakonodavstvo i o tome obavijestiti Komisiju.

Komisija pomaže državama članicama u pravilnoj provedbi svih propisa EU-a. Pruža informacije na internetu, provedbene planove i smjernice te organizira sastanke stručnih skupina.

Nacionalne provedbene mjere – kako ih pronaći na EUR-Lexu

Komisija nadzire

Komisija je dužna osigurati da sve države članice pravilno primjenjuju pravo EU-a. U toj se ulozi Komisija naziva „čuvaricom Ugovorâ.”

Komisija će poduzeti mjere ako država članica:

  • do utvrđenog roka u potpunosti ne prenese direktivu u svoje nacionalno pravo
  • nije ispravno primijenila pravo EU-a

U komunikaciji iz 2016. Pravo EU-a: boljom primjenom do boljih rezultata objašnjava se kako Komisija osigurava primjenu, provedbu i izvršenje prava EU-a u korist svih građana, potrošača i poduzeća.

Praćenje provedbe direktiva EU-a

Bolja regulativa: kako i zašto

Kad države ne primjenjuju pravo EU-a

Ako nacionalna tijela ne provedu ispravno pravo EU-a, Komisija protiv te države može pokrenuti službeni postupak zbog povrede prava. Ako se problem ni tad ne riješi, Komisija naposljetku može uputiti predmet Sudu Europske unije.

Postupci zbog povrede prava

Kako podnijeti pritužbu

Građani, rezidenti i poduzeća Europske unije zaštićeni su brojnim pravima zahvaljujući pravu Unije. Ako smatrate da nacionalna tijela države članice EU-a ne poštuju ta prava, na raspolaganju su vam razni oblici pravne zaštite i pomoći.

Preporučuje se da se najprije obratite nacionalnim tijelima, kao što je pučki pravobranitelj ili lokalni sud. Razlog tome je što tijela javne vlasti država članica EU-a imaju glavnu odgovornost za primjenu prava EU-a.

Svoja ćete prava obično moći bolje ostvariti u državi u kojoj živite, ali i Europska unija može vam pritom pomoći. Primjerice, imate mogućnost Komisiji podnijeti službenu pritužbu.

Detaljnije informacije dostupne su u posebnom odjeljku:

Problemi i pritužbe

Dokumenti