EU-lainsäädäntö ja sen soveltaminen

  • asetuksista ja päätöksistä tulee automaattisesti sitovia koko EU:ssa niiden voimaantulopäivänä
  • direktiivit on saatettava osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä

EU-lainsäädännön tyypit

Täytäntöönpano EU-maissa

Asetukset ja päätökset

Kansallisten viranomaisten on varmistettava, että asetuksia ja päätöksiä sovelletaan oikein.

Direktiivit

Kaikissa direktiiveissä on säädetty määräaika, johon mennessä EU-maiden on sisällytettävä direktiivin säännökset kansalliseen lainsäädäntöönsä ja ilmoitettava tästä komissiolle.

Komissio avustaa jäsenmaita EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa. Tietoa on tarjolla verkossa, täytäntöönpanosuunnitelmissa ja ohjeistuksissa. Lisäksi komissio järjestää asiantuntijakokouksia.

Kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet EUR-Lexissä

Komissio valvoo

Komissio vastaa siitä, että kaikki EU-maat soveltavat EU-lainsäädäntöä asianmukaisesti. Tässä ominaisuudessa komissiota kuvataan "perussopimusten valvojaksi".

Komissio ryhtyy toimiin, jos EU-maa:

  • ei täysin sisällytä direktiiviä kansalliseen lainsäädäntöönsä määräaikaan mennessä
  • soveltaa EU-lainsäädäntöä virheellisesti

Vuonna 2016 annetussa tiedonannossa EU:n lainsäädäntö: parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla selostetaan, miten komissio tehostaa EU-lainsäädännön soveltamista, täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa kansalaisten, kuluttajien ja yritysten eduksi.

EU-direktiivien täytäntöönpanon valvonta

Sääntelyn parantaminen: miksi ja miten

EU-lainsäädännön soveltamisen laiminlyöminen

Jos kansalliset viranomaiset eivät pane EU-lainsäädäntöä asianmukaisesti täytäntöön, komissio voi käynnistää virallisen rikkomusmenettelyn kyseistä maata vastaan. Jos tämä ei tuota tulosta, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Rikkomusmenettely

Valituksen tekeminen

EU-lainsäädäntö takaa EU-kansalaisille, EU-maiden asukkaille ja yrityksille monenlaisia oikeuksia. Jos katsot, että EU-maan kansalliset viranomaiset eivät kunnioita EU-lainsäädännön mukaisia oikeuksiasi, käytettävissäsi on erilaisia oikeussuojakeinoja.

On suositeltavaa, että viet asian ensin käsiteltäväksi kyseisen EU-maan toimivaltaiseen elimeen, kuten oikeusasiamiehelle tai paikalliseen tuomioistuimeen, sillä päävastuu EU-lainsäädännön soveltamisesta on EU-maiden kansallisilla viranomaisilla.

Tavallisesti omia oikeuksia on yksinkertaisinta puolustaa omassa asuinmaassa, mutta myös EU-elimistä voi saada apua. Voit tehdä asiasta virallisen valituksen komissiolle.

Lisätietoa:

Ongelmatapaukset ja valitukset

Asiakirjat