ELi õigus ja selle kohaldamine

  • Määrused ja otsused on alates nende jõustumiskuupäevast automaatselt siduvad kõikides ELi liikmesriikides.
  • Direktiivid peavad ELi liikmesriigid oma siseriiklikusse õigusesse üle võtma.

ELi liikmesriigid rakendavad

Määrused ja otsused

Riiklikud ametiasutused peavad hoolitsema määruste ja otsuste nõuetekohase rakendamise eest.

Direktiivid

Igas direktiivis on kehtestatud tähtaeg, milleks ELi liikmesriigid peavad selle sätted oma riigi õigusesse üle võtma ning sellest komisjonile teatama.

Komisjon aitab liikmesriikidel ELi õigusakte nõuetekohaselt rakendada. Ta jagab veebis teavet, rakendamiskavasid ja suuniseid ning korraldab eksperdirühmade kohtumisi.

Riiklikud rakendusmeetmed – kuidas need EUR-Lexist üles leida?

Komisjon korraldab järelevalvet

Komisjon peab tagama, et kõik ELi liikmesriigid kohaldavad ELi õigust nõuetekohaselt. Seepärast nimetatakse komisjoni aluslepingute täitmise järelevalvajaks.

Komisjon peab reageerima, kui ELi liikmesriik

  • ei võta direktiivi tähtajaks täielikult oma siseriiklikusse õigusesse üle,
  • ei ole tõenäoliselt ELi õigust nõuetekohaselt kohaldanud.

Mis juhtub siis, kui liikmesriik ei rakenda ELi õigust?

Kui riiklikud ametiasutused ei rakenda ELi õigusakti nõuetekohaselt, hakkab komisjon liikmesriigiga lahenduse leidmiseks koostööd tegema.

Kui koostöö ei kanna vilja, võib komisjon selle liikmesriigi suhtes algatada ametliku rikkumismenetluse. Kui probleemi ikkagi lahendada ei suudeta, võib komisjon suunata juhtumi Euroopa Kohtusse.

 

Kui arvate, et mõne liikmesriigi ametiasutused on rikkunud teile ELi õiguse kohaselt ette nähtud õigusi, võite juhtumist teatada kõnealuses ELi liikmesriigis selliste probleemide lahendamise eest vastutavale asutusele, nagu ombudsmanile või kohalikule kohtule.

Võite kaebuse esitada ka komisjonile. Kuigi komisjon ei hüvita üksikjuhtumitest tulenevat kahju, võib ta juhul, kui kaebus on põhjendatud, pöörduda probleemi lahendamiseks riikliku ametiasutuse poole.

Esitage kaebus

 

Dokumendid