Η νομοθεσία της ΕΕ και η εφαρμογή της

  • οι κανονισμοί και οι αποφάσεις αποκτούν αυτομάτως δεσμευτικό χαρακτήρα σε όλη την ΕΕ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους
  • οι οδηγίες πρέπει να ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών

Εφαρμογή από τις χώρες της ΕΕ

Κανονισμοί και αποφάσεις

Οι εθνικές αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή τους.

Οδηγίες

Κάθε οδηγία προβλέπει μια προθεσμία εντός της οποίας οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ενσωματώσουν τις διατάξεις της στην εθνική τους νομοθεσία και να ενημερώσουν σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Παρέχει online πληροφορίες, σχέδια εφαρμογής, έγγραφα καθοδήγησης και διοργανώνει συνεδριάσεις με ομάδες εμπειρογνωμόνων.

Εθνικά μέτρα εφαρμογής - πώς να τα βρείτε στο EUR-Lex

Εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθήκον να μεριμνά ώστε όλες οι χώρες-μέλη να εφαρμόζουν σωστά τη νομοθεσία της ΕΕ. Αναφορικά με τον ρόλο της αυτό, χαρακτηρίζεται «θεματοφύλακας των Συνθηκών».

Ως εκ τούτου, προβαίνει στις δέουσες ενέργειες σε περίπτωση που μια χώρα της ΕΕ:

  • δεν έχει ενσωματώσει πλήρως μια οδηγία στην εθνική της νομοθεσία εντός της καθορισμένης προθεσμίας
  • ενδεχομένως δεν εφαρμόζει ορθά το δίκαιο της ΕΕ

Όταν οι χώρες δεν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ

Εάν οι εθνικές αρχές δεν εφαρμόζουν σωστά τη νομοθεσία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται αρχικά με την εν λόγω χώρα επιδιώκοντας την εξεύρεση λύσης.

Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά της συγκεκριμένης χώρας. Εάν το ζήτημα δεν διευθετηθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

 

Εάν θεωρείτε ότι οι εθνικές αρχές μιας συγκεκριμένης χώρας δεν σέβονται τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα της χώρας αυτής, π.χ. τον διαμεσολαβητή ή το τοπικό δικαστήριο.

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παράσχει ατομική έννομη προστασία, εάν κρίνει βάσιμη την καταγγελία σας, θα δώσει συνέχεια στο θέμα μέσω της εθνικής αρχής.

Υποβολή καταγγελίας

 

Έγγραφα