Η νομοθεσία της ΕΕ και η εφαρμογή της

  • οι κανονισμοί και οι αποφάσεις αποκτούν αυτομάτως δεσμευτικό χαρακτήρα σε όλη την ΕΕ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους
  • οι οδηγίες πρέπει να ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών

Μορφές δικαίου της ΕΕ

Εφαρμογή από τις χώρες της ΕΕ

Κανονισμοί και αποφάσεις

Οι εθνικές αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή τους.

Οδηγίες

Κάθε οδηγία προβλέπει μια προθεσμία εντός της οποίας οι χώρες της ΕΕ πρέπει να έχουν ενσωματώσει τις διατάξεις της στην εθνική τους νομοθεσία και να έχουν ενημερώσει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Παρέχει πληροφορίες μέσω διαδικτύου, σχέδια εφαρμογής, έγγραφα καθοδήγησης και διοργανώνει συνεδριάσεις με ομάδες εμπειρογνωμόνων.

Εθνικά μέτρα εφαρμογής - πώς να τα βρείτε στο EUR-Lex

Εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθήκον να μεριμνά ώστε όλες οι χώρες-μέλη να εφαρμόζουν σωστά τη νομοθεσία της ΕΕ. Αναφορικά με τον ρόλο της αυτό, χαρακτηρίζεται «θεματοφύλακας των Συνθηκών».

Ως εκ τούτου, προβαίνει στις δέουσες ενέργειες σε περίπτωση που μια χώρα της ΕΕ:

  • δεν έχει ενσωματώσει πλήρως μια οδηγία στην εθνική της νομοθεσία εντός της καθορισμένης προθεσμίας
  • ενδεχομένως δεν εφαρμόζει ορθά το δίκαιο της ΕΕ

Η ανακοίνωση του 2016 με τίτλο Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα εξηγεί πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεριμνά για την εφαρμογή, την υλοποίηση και την επιβολή του δικαίου της ΕΕ προς όφελος όλων των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Παρακολούθηση της εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ

Bελτίωση της νομοθεσίας: γιατί και πώς

Όταν οι χώρες δεν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ

Όταν οι εθνικές αρχές δεν εφαρμόζουν σωστά το δίκαιο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά της συγκεκριμένης χώρας. Εάν το ζήτημα δεν διευθετηθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Διαδικασία επί παραβάσει

Πώς να υποβάλετε καταγγελία

Οι πολίτες, οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται με μια σειρά δικαιωμάτων χάρη στο ενωσιακό δίκαιο. Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας αυτά δεν έχουν γίνει σεβαστά από τις εθνικές αρχές ενός κράτους μέλους της ΕΕ, διαθέτετε διάφορα μέσα προσφυγής και βοήθειας.

Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε πρώτα σε εθνικούς φορείς, όπως στον διαμεσολαβητή ή στο τοπικό δικαστήριο. Κι αυτό διότι οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ φέρουν κατά κύριο λόγ την ευθύνη για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.

Αν και συνήθως επιτυγχάνετε καλύτερα την επιβολή των δικαιωμάτων σας στη χώρα όπου ζείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωσης μπορεί επίσης να σας βοηθήσει. Μπορείτε να ενημερώσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλοντας επίσημη καταγγελία.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ειδική ενότητα:

Προβλήματα και καταγγελίες

Έγγραφα