Правото на ЕС и неговото прилагане

  • регламентите и решенията автоматично стават задължителни в целия ЕС на датата на влизането им в сила
  • директивите трябва да бъдат включени от държавите от Съюза в националното им законодателство

Видове законодателство на ЕС

Страните от ЕС прилагат

Регламенти и решения

Националните органи трябва да осигурят правилното им прилагане.

Директиви

Всяка директива съдържа краен срок, до който страните от ЕС трябва да включат нейните разпоредби в националното си законодателство и да информират Комисията за това.

Комисията помага на държавите членки да прилагат правилно всички закони на ЕС. Тя предлага онлайн информация, планове за прилагане, документи с насоки и организира срещи на експертни групи.

Национални мерки за изпълнение — как да ги намерите в EUR-Lex

Комисията наблюдава

Комисията е длъжна да гарантира, че всички страни от ЕС прилагат правото на ЕС по правилен начин. В тази си роля Комисията е наричана „пазител на договорите“.

Комисията предприема мерки, ако държава от ЕС:

  • не включи изцяло дадена директива в националното си законодателство до определения краен срок
  • не е приложила правото на ЕС по правилен начин

В съобщението от 2016 г. Правото на ЕС по-добри резултати чрез по-добро прилагане се обяснява как Комисията гарантира прилагането, изпълнението и прилагането на законодателството на ЕС в полза на гражданите, потребителите и предприятията.

Мониторинг на прилагането на директивите на ЕС

По-добро регулиране: защо и как

Когато страните не прилагат правото на ЕС

Ако националните органи не прилагат правилно законите на ЕС, Комисията може да започне официално производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу въпросната държава. Ако и тогава въпросът не може да бъде решен, Комисията може да отнесе случая до Съда на Европейския съюз.

Производство за установяване на нарушение

Как да подадете жалба

Гражданите, жителите и предприятията в Европейския съюз са защитени с редица права благодарение на правото на Съюза. Ако смятате, че тези права не са спазени от националните органи на дадена държава от ЕС, съществуват различни средства за правна защита и помощ.

Препоръчително е първо да отнесете въпроса до националните органи като например омбудсман или местен съд. Това е така, защото обществените органи в държавите членки носят основната отговорност за прилагането на законодателството на ЕС.

Независимо че по принцип можете да защитите правата си по-добре в страната, в която живеете, Европейският съюз също може да ви помогне: Можете да се оплачете пред Комисията като официално подадете жалба.

По-подробна информация можете да намерите в специалния раздел:

Проблеми и жалби

Документи