Kontroll av genomförandet

Om ett EU-direktiv inte införlivas i tid kan allmänheten och företagen inte dra nytta av lagens fördelar. Det skapar också osäkerhet om vilka regler som gäller och gör att EU:s inre marknad fungerar sämre.

Ett direktiv innehåller en tidsfrist då det ska vara införlivat. Då ska EU-länderna ha skickat de nationella genomförandebestämmelser som införlivar direktiv i den nationella lagstiftningen till kommissionen. 

Hitta nationella genomförandebestämmelser i EUR-Lex

Kommissionen kontrollerar om bestämmelserna är kompletta och uppfyller de mål som slås fast i direktivet.

Om så inte är fallet inleder kommissionen ett överträdelseförfarande om underlåtenhet att anmäla genomförandebestämmelser. Kommissionen kan också inleda ett överträdelseförfarande om ett direktiv har införlivats felaktigt.

Överträdelseförfarande

Resultatrapportering

Varje år publicerar kommissionen en rapport om hur EU-länderna har tillämpat viktiga aspekter av EU-rätten och beskriver utvecklingen under det gångna året. Rapporten skickas till Europaparlamentet och de nationella myndigheterna.

Årsrapporter om kontrollen av EU-rättens tillämpning

Aktuellt