Praćenje provedbe

Kašnjenjima u prenošenju zakonodavstva EU-a građanima i poduzećima onemogućava se da iskoriste zakonske prednosti, stvara se nesigurnost pri primjeni pravila te se narušava funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU-a.

U svakoj direktivi navodi se rok za prenošenje. Do tog datuma države članice moraju poslati Komisiji tekst nacionalnih provedbenih mjera koje uključuju odredbe te direktive u njihovo zakonodavstvo. 

Nacionalne provedbene mjere – kako ih pronaći na EUR-Lexu

Komisija provjerava jesu li potpune te ostvaruju li ciljeve utvrđene u direktivi.

U protivnom Komisija pokreće postupak zbog povrede prava radi „neobavješćivanja.” Komisija može pokrenuti postupak zbog povrede prava i u slučaju nepravilnog prenošenja direktiva.

Postupci zbog povrede prava

Izvješćivanje o uspješnosti

Komisija objavljuje godišnje izvješće u kojem se ocjenjuje uspješnost država članica u ključnim aspektima primjene prava EU-a te se naglašavaju glavna kretanja te godine. Izvješće se šalje i Europskom parlamentu i nacionalnim tijelima.

Godišnja izvješća o praćenju primjene zakonodavstva EU-a

Aktualno