Täytäntöönpanon valvonta

Viivästykset EU-lainsäädännön saattamisessa osaksi eri EU-maiden kansallista lainsäädäntöä estävät kansalaisia ja liikeyrityksiä nauttimasta lainsäädännön tuomista hyödyistä, synnyttävät epäselvyyttä sovellettavista säännöistä ja haittaavat EU:n sisämarkkinoiden toimintaa.

Kaikissa direktiiveissä on säädetty määräaika, johon mennessä säännökset on pantava täytäntöön. EU-maiden on lähetettävä määräaikaan mennessä komissiolle kansallisten täytäntöönpanosäännösten teksti. 

Kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet EUR-Lexissä

Komissio tarkistaa, että direktiivin säännökset on sisällytetty kokonaisuudessaan kansallisiin säännöksiin ja että niillä saavutetaan direktiivissä säädetyt tavoitteet.

Jos näin ei ole, komissio aloittaa velvoitteiden laiminlyömistä koskevan rikkomusmenettelyn. Komissio voi käynnistää rikkomusmenettelyn myös, jos se katsoo, että direktiivi on saatettu virheellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Rikkomusmenettely

Tuloksellisuutta koskeva raportointi

Komissio raportoi vuosittain siitä, miten hyvin EU-maat ovat soveltaneet EU-lainsäädännön keskeisiä kohtia. Raportissa myös nostetaan esiin kehityksen pääpiirteet vuoden aikana. Kertomus lähetetään myös Euroopan parlamentille ja EU-maiden viranomaisille.

EU-lainsäädännön soveltamisen valvontaa koskevat vuosikertomukset

Ajankohtaista