Kontrol af gennemførelsen

Forsinkelser i gennemførelsen af EU-lovgivningen forhindrer borgere og virksomheder i at få gavn af lovene, skaber uvished om, hvilke regler der gælder, og påvirker EU's indre marked negativt.

Hvert direktiv har en frist for, hvornår det skal være gennemført. Inden den dato skal EU-landene sende Kommissionen teksten til de nationale gennemførelsesforanstaltninger, som indarbejder direktivets bestemmelser i deres egen lovgivning. 

Nationale gennemførelsesforanstaltninger - Sådan finder du dem i EUR-Lex

Kommissionen kontrollerer, at de er fuldstændige og opfylder de mål, der er fastsat i direktivet.

Hvis det ikke er tilfældet, indleder Kommissionen en traktatbrudsprocedure for "manglende underretning". Kommissionen kan også indlede en traktatbrudsprocedure i tilfælde af forkert gennemførelse af direktiver.

Beretning om resultater

Kommissionen offentliggør en årsberetning, som evaluerer EU-landenes resultater for en række nøgleaspekter af gennemførelsen af EU-retten og fremhæver årets største fremskridt. Beretningen sendes også til Europa-Parlamentet og de nationale myndigheder.

Årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten