Koraki v postopku ugotavljanja kršitev

Komisija opredeli morebitne kršitve zakonodaje EU na podlagi lastnih preiskav ali pritožb državljanov, podjetij in drugih deležnikov.

 

Formalni postopek

 

Komisija lahko začne postopek ugotavljanja kršitev, če zadevna država EU Komisije ne obvesti o ukrepih, ki v celoti prenašajo določbe direktiv, ali ne popravi domnevne kršitve prava EU. Potek postopka je določen v pogodbah EU, vsak korak postopka se zaključi s formalno odločitvijo:

  1. Komisija pošlje uradni opomin, s katerim zahteva nadaljnje informacije od zadevne države, ki mora v določenem času, običajno v 2 mesecih, podrobneje odgovoriti.
  2. Če Komisija meni, da država ni izpolnila svojih obveznosti po zakonodaji EU, lahko pošlje obrazloženo mnenje: formalno zahtevo za skladnost z zakonodajo EU. V njem pojasni, zakaj meni, da država krši zakonodajo EU. Zahteva tudi, da država EU v določenem času, običajno 2 mesecih, Komisijo obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela.
  3. Če država EU še vedno ne poskrbi za skladnost z zakonodajo EU, se lahko Komisija odloči, da bo zadevo predložila Sodišču EU. Večina zadev se reši prej in jih ni treba predložiti Sodišču.
  4. Če država EU ne sporoči pravočasno, katere ukrepe je sprejela za izvajanje direktive, lahko Komisija zahteva, da Sodišče naloži kazen.
  5. Če Sodišče ugotovi, da je država kršila pravo EU, morajo nacionalni organi sprejeti ukrepe v skladu s sodbo Sodišča.

Neizpolnjevanje odločbe Sodišča EU

Če država EU kljub sodbi Sodišča ne uvede popravnih ukrepov, se lahko Komisija ponovno pritoži pri Sodišču.

Denarne kazni

Ko Komisija pri Sodišču EU drugič vloži tožbo zoper državo EU, predlaga naložitev denarne kazni, ki je lahko pavšalni znesek in/ali periodična denarna kazen.

Pri izračunu teh kazni se upošteva:

  • kako pomembni so kršeni predpisi in učinek kršitev za splošne in posebne interese
  • obdobje, ko se zakonodaja EU ni uporabljala
  • zmožnost države, da plača kazen, pri čemer se zagotovi, da ima kazen odvračilni učinek

Sodišče lahko v svoji sodbi spremeni znesek, ki ga predlaga Komisija.

PrenesiPDF - 109.9 KB
PrenesiPDF - 368.3 KB

Letne posodobitve podatkov,ki jih Komisija uporablja za izračun denarnih kazni 

Objava sklepov o kršitvi

Informacije o sklepih Komisije v zvezi s kršitvami so na voljo na spletnih straneh. Te informacije je mogoče poiskati po državi EU, področju politike ali datumu.

Komisija tudi objavi letno poročilo, v katerem pregleda ključne vidike uporabe zakonodaje EU in predstavi primere kršitev po področjih politike in državah.

Letna poročila o spremljanju uporabe zakonodaje EU