Faze postupka zbog povrede prava

Komisija utvrđuje moguće povrede prava EU-a na temelju vlastitih istraga ili pritužbi građana, poduzeća ili ostalih dionika.

 

Službeni postupak

 

Ako dotična država članica ne obavijesti Komisiju o mjerama kojima se u potpunosti prenose odredbe direktive ili ne primijeni rješenje za ispravak mogućeg slučaja povrede prava EU-a, Komisija može pokrenuti službeni postupak zbog povrede prava. Postupak se sastoji od niza koraka koji su utvrđeni u ugovorima EU-a, a svaki od njih završava službenom odlukom:

  1. Komisija šalje službenu opomenu u kojoj se od dotične države traže dodatne informacije, a država mora poslati detaljan odgovor u određenom razdoblju, obično u roku od dva mjeseca.
  2. Ako Komisija zaključi da država ne ispunjava svoje obveze u skladu sa zakonodavstvom EU-a, može poslati obrazloženo mišljenje: službeni zahtjev za osiguravanje sukladnosti sa zakonodavstvom Unije. U njemu se objašnjava zašto Komisija smatra da država krši pravo EU-a. Osim toga, od države članice traži se da u određenom razdoblju obavijesti Komisiju o poduzetim mjerama, obično u roku od dva mjeseca.
  3. Ako država članica još uvijek ne surađuje, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije. Većina se slučajeva riješi prije upućivanja Sudu.
  4. Ako država članica ne obavijesti Komisiju o mjerama kojima se na vrijeme provode direktive, Komisija može zatražiti od Suda da odredi kazne.
  5. Ako Sud utvrdi da je država članica prekršila pravo EU-a, nacionalna tijela moraju poduzeti mjere za usklađivanje s presudom Suda.

Nepoštovanje sudske odluke

Ako država članica unatoč presudi Suda ne riješi problem, Komisija može ponovno uputiti državu na Sud.

Novčane kazne

Ako je država članica drugi put upućena Sudu, Komisija predlaže da Sud odredi novčane kazne, koje mogu biti u obliku paušalnog iznosa i/ili dnevne naknade.

Pri izračunavanju tih kazni u obzir se uzima sljedeće:

  • važnost prekršenih pravila i učinak povrede prava na opće i posebne interese
  • razdoblje tijekom kojeg se pravo EU-a nije primjenjivalo
  • mogućnost države da plati kaznu, s ciljem da kazne imaju odvraćajući učinak

Sud u svojoj presudi može promijeniti iznos koji je predložila Komisija.

PreuzimanjePDF - 119.3 KB
PreuzimanjePDF - 309.2 KB

Godišnja ažuriranja podataka koje Komisija koristi za izračun novčane kazne 

Objava odluka o povredi prava

Informacije o odlukama Komisije o povredi prava dostupne su na internetu. Te informacije možete pretraživati po državama članicama EU-a, području politike ili datumu.

Komisija objavljuje i godišnje izvješće u kojem analizira ključne aspekte primjene zakonodavstva EU-a i prikazuje postupke zbog povrede prava po područjima politika i državama.

Godišnja izvješća o praćenju primjene prava EU-a

Aktualno