Céimeanna nós imeachta um shárú

Is é an Coimisiún a aithníonn sáruithe féideartha ar dhlí an Aontais Eorpaigh ar bhonn a chuid imscrúduithe féin nó de dhroim gearán a rinne saoránaigh, gnólachtaí nó páirtithe leasmhara eile.

 

Nós imeachta foirmiúil

 

Féadfaidh an Coimisiún tús a chur le nós imeachta um shárú i gcás ina dteipfidh ar an mBallstát i gceist bearta a chur in iúl dó lena dtrasuífear go hiomlán forálacha treoracha nó i gcás nach gcuirfidh an Ballstát ina cheart an sárú ar dhlí an Aontais Eorpaigh a mheastar a bheith ann. I dtaca leis an nós imeachta tá céimeanna éagsúla ann, atá leagtha amach i gconarthaí an Aontais Eorpaigh, agus déantar cinneadh foirmiúil ag deireadh gach céime díobh:

  1. Seolann an Coimisiún chuig an tír lena mbaineann litir fógra fhoirmiúil ina n-iarrtar uirthi tuilleadh eolais a sholáthar agus caithfidh an tír sin freagra mionsonraithe a thabhairt ar an litir laistigh de thréimhse shonraithe (dhá mhí de ghnáth).
  2. Má mheasann an Coimisiún nach bhfuil ag éirí leis an mBallstát a chuid oibleagáidí faoi dhlí an Aontais Eorpaigh a chomhlíonadh, féadfaidh sé tuairim réasúnaithe a sheoladh chuige: is é sin, iarraidh fhoirmiúil ar dhlí an Aontais a chomhlíonadh. Mínítear inti cén fáth a measann an Coimisiún go bhfuil dlí an Aontais Eorpaigh sáraithe ag an mBallstát i gceist. Ina cheann sin, iarrtar ar an mBallstát an Coimisiún a chur ar an eolas laistigh de thréimhse shonraithe (dhá mhí de ghnáth) faoi na bearta atá déanta aige.
  3. I gcás nach mbeidh a chuid oibleagáidí comhlíonta ina dhiaidh sin ag an mBallstát, féadfaidh an Coimisiún an t-ábhar a thabhairt faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais. Socraítear formhór na gcásanna roimhe sin, áfach.
  4. I gcás ina dteipfidh ar an mBallstát bearta a chur in iúl don Choimisiún in am, bearta lena gcuirfear chun feidhme forálacha treorach, féadfaidh an Coimisiún a iarraidh ar an gCúirt pionóis a ghearradh air.
  5. Má chinneann an Chúirt go bhfuil sárú déanta ag an mBallstát i gceist ar dhlí an Aontais Eorpaigh, ní foláir do na húdaráis náisiúnta beart a dhéanamh de réir bhreith na Cúirte.

Neamhchomhlíonadh cinnidh ón gCúirt

I gcás nach mbeidh an cás réitithe go fóill ag an mBallstát, d’ainneoin bhreith na Cúirte, féadfaidh an Coimisiún an Ballstát a tharchur ar ais chuig an gCúirt.

Pionóis airgeadais

Má tharlaíonn sé go ndéanann an Coimisiún Ballstát a tharchur chuig an gCúirt athuair, féadfaidh sé a mholadh don Chúirt pionóis airgeadais a ghearradh air i bhfoirm cnapshuime agus/nó íocaíochta laethúla.

Déantar na pionóis sin a áireamh ar bhonn na nithe seo a leanas:

  • tábhacht na rialacha a sáraíodh agus tionchar an tsáraithe sin ar leasanna ginearálta agus sonracha
  • an tréimhse nár cuireadh dlí an Aontais Eorpaigh i bhfeidhm lena linn
  • acmhainn na tíre chun an pionós a íoc, á chinntiú go mbeidh éifeacht dhíspreagthach ag na pionóis uirthi

Féadfaidh an Chúirt ina rialú féin an tsuim a mhol an Coimisiún a athrú.

Nuashonruithe bliantúla ar na sonraí a úsáideann an Coimisiún le pionóis airgeadais a ríomh 

Cinntí maidir le sáruithe a fhoilsiú

Tá eolas ar fáil ar líne faoi Chinntí ón gCoimisiún i dtaobh sáruithe. Is féidir cinntí a chuardach de réir Ballstáit, réimse beartais nó dáta.

Déanann an Coimisiún tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú freisin ina ndéantar athbhreithniú ar ghnéithe lárnacha de chur i bhfeidhm dhlí an Aontais Eorpaigh agus ina gcuirtear i láthair de réir réimse beartais nó tíre aon sáruithe a rinneadh.

Tuarascalacha bliantúla maidir le faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm dhlí an Aontais Eorpaigh