Rikkomusmenettelyn vaiheet

Komissio selvittää EU-lainsäädännön mahdollisia rikkomisia omien tutkimustensa avulla tai kansalaisilta, yrityksiltä tai muilta sidosryhmiltä saamiensa valitusten pohjalta.

 

Virallinen menettely

 

Jos EU-maa ei ilmoita komissiolle toimenpiteistä, joilla direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, tai ei korjaa EU-lainsäädännön epäiltyä rikkomista, komissio voi käynnistää virallisen rikkomismenettelyn. Menettelyssä on useita EU:n perussopimuksissa säädettyjä vaiheita, joista kunkin lopuksi tehdään virallinen päätös:

  1. Komissio lähettää kyseiselle EU-maalle virallisen ilmoituksen, jossa pyydetään lisätietoja. Maan on toimitettava perusteellinen vastaus yleensä kahden kuukauden kuluessa.
  2. Jos komissio katsoo vastauksen perusteella, että maa ei täytä EU-lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan, se voi lähettää maalle perustellun lausunnon eli virallisen kehotuksen noudattaa EU-lainsäädäntöä. Lausunnossa perustellaan, miksi maan katsovan rikkovan EU-lainsäädäntöä. Siinä kehotetaan maata myös ilmoittamaan komissiolle toimenpiteistä, joita se on toteuttanut, yleensä kahden kuukauden kuluessa.
  3. Jos EU-maa edelleen laiminlyö velvoitteitaan, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Useimmat tapaukset ratkaistaan kuitenkin ennen niiden päätymistä tuomioistuimeen.
  4. Jos EU-maa ei ilmoita direktiivin täytäntöönpanosäädöksistä ajoissa, komissio voi pyytää unionin tuomioistuinta määräämään tästä seuraamuksia.
  5. Jos tuomioistuin toteaa, että EU-maa on rikkonut EU-lainsäädäntöä, kansallisten viranomaisten toimittava tuomion mukaisesti.

Tuomioistuimen päätöksen noudattamatta jättäminen

Jos EU-maa tuomioistuimen päätöksestä huolimatta ei korjaa tilannetta, komissio voi viedä asian uudestaan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Taloudelliset seuraamukset

Kun komissio vie asian toistamiseen unionin tuomioistuimeen, se pyytää tuomioistuinta määräämään EU-maalle taloudellisia seuraamuksia. Nämä voidaan määrätä kertasuorituksena ja/tai päivittäisinä maksuina.

Näiden seuraamusten laskemisessa otetaan huomioon:

  • rikottujen sääntöjen tärkeys ja rikkomuksen vaikutus yleiseen ja yksityiseen etuun
  • lainsäädännön noudattamatta jättämisen pituus
  • maan maksukyky; tällä varmistetaan sakkojen vaikuttavuus

Tuomioistuin voi tuomiossaan muuttaa komission ehdottamaa summaa.

LataaPDF - 48.6 KB
LataaPDF - 325.7 KB

Taloudellisten seuraamusten laskennassa käytettävien tietojen vuotuiset päivitykset 

Päätösten julkaiseminen

Tietoa komission päätöksistä rikkomusasioissa on saatavana verkkotietokannassa. Tietoja voi hakea EU-maan, politiikanalan tai päivämäärän perusteella.

Komissio julkaisee myös vuosittain kertomuksen, jossa tarkastellaan EU-maiden onnistumista EU-lainsäädännön soveltamisessa ja esitellään rikkomistapaukset politiikanaloittain ja jäsenmaittain.

EU-lainsäädännön soveltamisen valvontaa koskevat vuosikertomukset

Ajankohtaista