Rikkomusmenettelyn vaiheet

Komissio selvittää EU-lainsäädännön mahdollisia rikkomisia omien tutkimustensa avulla tai kansalaisilta, yrityksiltä tai muilta sidosryhmiltä saamiensa valitusten pohjalta.

 

Virallinen menettely

 

Jos EU-maa ei ilmoita komissiolle toimenpiteistä, joilla direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, tai ei korjaa EU-lainsäädännön epäiltyä rikkomista, komissio voi käynnistää virallisen rikkomismenettelyn. Menettelyssä on useita EU:n perussopimuksissa säädettyjä vaiheita, joista kunkin lopuksi tehdään virallinen päätös:

  1. Komissio lähettää kyseiselle EU-maalle virallisen ilmoituksen, jossa pyydetään lisätietoja. Maan on toimitettava perusteellinen vastaus yleensä kahden kuukauden kuluessa.
  2. Jos komissio katsoo vastauksen perusteella, että maa ei täytä EU-lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan, se voi lähettää maalle perustellun lausunnon eli virallisen kehotuksen noudattaa EU-lainsäädäntöä. Lausunnossa perustellaan, miksi maan katsovan rikkovan EU-lainsäädäntöä. Siinä kehotetaan maata myös ilmoittamaan komissiolle toimenpiteistä, joita se on toteuttanut, yleensä kahden kuukauden kuluessa.
  3. Jos EU-maa edelleen laiminlyö velvoitteitaan, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Useimmat tapaukset ratkaistaan kuitenkin ennen niiden päätymistä tuomioistuimeen.
  4. Jos EU-maa ei ilmoita direktiivin täytäntöönpanosäädöksistä ajoissa, komissio voi pyytää unionin tuomioistuinta määräämään tästä seuraamuksia.
  5. Jos tuomioistuin toteaa, että EU-maa on rikkonut EU-lainsäädäntöä, kansallisten viranomaisten toimittava tuomion mukaisesti.

Tuomioistuimen päätöksen noudattamatta jättäminen

Jos EU-maa tuomioistuimen päätöksestä huolimatta ei korjaa tilannetta, komissio voi viedä asian uudestaan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Taloudelliset seuraamukset

Kun komissio vie asian toistamiseen unionin tuomioistuimeen, se pyytää tuomioistuinta määräämään EU-maalle taloudellisia seuraamuksia. Nämä voidaan määrätä kertasuorituksena ja/tai päivittäisinä maksuina.

Näiden seuraamusten laskemisessa otetaan huomioon:

  • rikottujen sääntöjen tärkeys ja rikkomuksen vaikutus yleiseen ja yksityiseen etuun
  • lainsäädännön noudattamatta jättämisen pituus
  • maan maksukyky; tällä varmistetaan sakkojen vaikuttavuus

Tuomioistuin voi tuomiossaan muuttaa komission ehdottamaa summaa.

Taloudellisten seuraamusten laskennassa käytettävien tietojen vuotuiset päivitykset 

Päätösten julkaiseminen

Tietoa komission päätöksistä rikkomusasioissa on saatavana verkkotietokannassa. Tietoja voi hakea EU-maan, politiikanalan tai päivämäärän perusteella.

Komissio julkaisee myös vuosittain kertomuksen, jossa tarkastellaan EU-maiden onnistumista EU-lainsäädännön soveltamisessa ja esitellään rikkomistapaukset politiikanaloittain ja jäsenmaittain.

EU-lainsäädännön soveltamisen valvontaa koskevat vuosikertomukset