Rikkumismenetluse etapid

Komisjon teeb kindlaks vƵimalikud ELi Ƶigusaktide rikkumised oma uuringute vƵi kodanike, ettevƵtjate vƵi muude huvirĆ¼hmade esitatud kaebuste pƵhjal.

 

Ametlik menetlus

 

Kui ELi liikmesriik ei teata meetmetest, millega vƵetakse direktiivi sƤtted tƤielikult Ć¼le vƵi ei kƵrvalda kahtlustatavat rikkumist, vƵib komisjon algatada ametliku rikkumismenetluse. Menetlus koosneb mitmest ELi aluslepingutes kehtestatud etapist. Igas etapis tehakse ametlik otsus.

  1. Komisjon saadab liikmesriigile mƤrgukirja, milles kĆ¼sib lisateavet. Riik peab kindlaksmƤƤratud tƤhtajaks, tavaliselt kahe kuu jooksul, saatma Ć¼ksikasjaliku vastuse.
  2. Kui komisjon jƤreldab, et liikmesriik ei tƤida oma ELi Ƶigusest tulenevaid kohustusi, vƵib ta saata pƵhjendatud arvamuse, mis on pƵhimƵtteliselt ametlik nƵue jƤrgida ELi Ƶigusakte. Selles pƵhjendatakse ELi Ƶiguse rikkumise kohta esitatud komisjoni arvamust. Lisaks palutakse pƵhjendatud arvamuses ELi liikmesriigil teatada kindlaksmƤƤratud tƤhtajaks, tavaliselt kahe kuu jooksul, vƵetud meetmetest.
  3. Kui ELi liikmesriik ikkagi nƵudeid ei tƤida, vƵib komisjon suunata juhtumi Euroopa Kohtusse. Enamikul juhtudest leitakse lahendus siiski enne, kui tekib vajadus suunata juhtum kohtusse.
  4. Kui ELi riik ei teata direktiivi sƤtete Ć¼levƵtmiseks vƵetud meetmetest Ƶigeks ajaks, vƵib komisjon taotleda kohtult karistuste mƤƤramist.
  5. Kui kohus otsustab, et liikmesriik on ELi Ƶigust rikkunud, peavad ametiasutused vƵtma kohtuotsuse tƤitmiseks vajalikud meetmed.

Kohtuotsuse tƤitmatajƤtmine

Kui Euroopa Kohtu otsusest hoolimata ELi liikmesriik ikkagi probleemi ei lahenda, vƵib komisjon juhtumi uuesti kohtule esitada.

Rahalised karistused

Kui ELi liikmesriigi suhtes algatatakse teist korda kohtumenetlus, taotleb komisjon kohtult rahaliste karistuste mƤƤramist. Need vƵivad olla kas Ć¼hekordne karistusmakse ja/vƵi igapƤevased maksed.

Karistusmaksete kindlaksmƤƤramisel vƵetakse arvesse:

  • kui olulisi nƵudeid on rikutud ning rikkumise mƵju Ć¼ldistele ja konkreetsetele huvidele,
  • kui kaua on ELi Ƶigusnormid jƤetud kohaldamata,
  • riigi maksevƵimet, sest karistusmakse peaks olema hoiatava mƵjuga.

Kohus vƵib oma otsusega komisjoni pakutud karistusmakse summat muuta.

Laadi allaPDF - 47.7 KB
Laadi allaPDF - 297.6 KB

Komisjoni poolt karistusmaksete arvutamiseks kasutatavate andmete iga-aastased ajakohastusedĀ 

Rikkumiste kohta tehtud otsuste avaldamine

Teave rikkumisi kƤsitlevate komisjoni otsusteĀ kohta on kƤttesaadav veebis. Seda teavet on vƵimalik otsida ELi liikmesriigi, poliitikavaldkonna vƵi kuupƤeva kaupa.

Komisjon avaldab igal aastal ka aruande ELi Ƶiguse kohaldamise kohta ning esitab selles poliitikavaldkondade ja riikide kaupa kƵik rikkumisjuhtumid.

ELi Ƶiguse kohaldamise jƤrelevalve iga-aastased aruanded