Kiire lahendamine

Komisjon püüab kõigepealt ELi õiguse võimaliku rikkumise toime pannud riigiga probleemi mitteametlikult lahendada. ELi liikmesriik võib rikkumise uurimise jaoks esitada faktilist ja/või õigusteavet. Kõige parem oleks leida kiiresti ELi õigusega kooskõlas olev lahendus ning hoida ära ametliku rikkumismenetluse algatamine.

Ametlik menetlus

Kui ELi liikmesriik ei teata meetmetest, millega võetakse direktiivi sätted täielikult üle või ei kõrvalda kahtlustatavat rikkumist, võib komisjon algatada ametliku rikkumismenetluse. Menetlus koosneb mitmest ELi aluslepingutes kehtestatud etapist. Igas etapis tehakse ametlik otsus.

  1. Komisjon saadab liikmesriigile märgukirja, milles küsib lisateavet. Riik peab kindlaksmääratud tähtajaks, tavaliselt kahe kuu jooksul, saatma üksikasjaliku vastuse.
  2. Kui komisjon järeldab, et liikmesriik ei täida oma ELi õigusest tulenevaid kohustusi, võib ta saata põhjendatud arvamuse, mis on põhimõtteliselt ametlik nõue järgida ELi õigusakte. Selles põhjendatakse ELi õiguse rikkumise kohta esitatud komisjoni arvamust. Lisaks palutakse põhjendatud arvamuses ELi liikmesriigil teatada kindlaksmääratud tähtajaks, tavaliselt kahe kuu jooksul, võetud meetmetest.
  3. Kui ELi liikmesriik ikkagi nõudeid ei täida, võib komisjon suunata juhtumi Euroopa Kohtusse. Enamikul juhtudest leitakse lahendus siiski enne, kui tekib vajadus suunata juhtum kohtusse.
  4. Kui ELi riik ei teata direktiivi sätete ülevõtmiseks võetud meetmetest õigeks ajaks, võib komisjon taotleda kohtult karistuste määramist.
  5. Kui kohus otsustab, et liikmesriik on ELi õigust rikkunud, peavad ametiasutused võtma kohtuotsuse täitmiseks vajalikud meetmed.

Kohtuotsuse täitmatajätmine

Kui Euroopa Kohtu otsusest hoolimata ELi liikmesriik ikkagi probleemi ei lahenda, võib komisjon juhtumi uuesti kohtule esitada.

Rahalised karistused

Kui ELi liikmesriigi suhtes algatatakse teist korda kohtumenetlus, taotleb komisjon kohtult rahaliste karistuste määramist. Need võivad olla kas ühekordne karistusmakse ja/või igapäevased maksed.

Karistusmaksete kindlaksmääramisel võetakse arvesse:

  • kui olulisi nõudeid on rikutud ning rikkumise mõju üldistele ja konkreetsetele huvidele,
  • kui kaua on ELi õigusnormid jäetud kohaldamata,
  • riigi maksevõimet, sest karistusmakse peaks olema hoiatava mõjuga.

Kohus võib oma otsusega komisjoni pakutud karistusmakse summat muuta.

Komisjoni poolt karistusmaksete arvutamiseks kasutatavate andmete iga-aastased ajakohastused

Rikkumiste kohta tehtud otsuste avaldamine

Teave rikkumisi käsitlevate komisjoni otsuste kohta on kättesaadav veebis. Seda teavet on võimalik otsida ELi liikmesriigi, poliitikavaldkonna või kuupäeva kaupa.

Komisjon avaldab igal aastal ka aruande ELi õiguse kohaldamise kohta ning esitab selles poliitikavaldkondade ja riikide kaupa kõik rikkumisjuhtumid.

ELi õiguse kohaldamise järelevalve iga-aastased aruanded

Viimati lisatud