Στάδια της διαδικασίας επί παραβάσει

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει πιθανές παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ με βάση δικές της έρευνες ή καταγγελίες από πολίτες, επιχειρήσεις ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Επίσημη διαδικασία

 

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν κοινοποιήσει μέτρα για την πλήρη μεταφορά των διατάξεων των οδηγιών, ή δεν διορθώσει την εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει. Η διαδικασία περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια που καθορίζονται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθένα από τα στάδια αυτά ολοκληρώνεται με μια επίσημη απόφαση:

  1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλλει επίσημη επιστολή ζητώντας περισσότερες πληροφορίες από το συγκεκριμένο κράτος μέλος, το οποίο με τη σειρά του πρέπει να αποστείλει αιτιολογημένη απάντηση εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, συνήθως 2 μηνών.
  2. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κράτος μέλος αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει από το δίκαιο της Ένωσης, έχει δικαίωμα να διαβιβάσει αιτιολογημένη γνώμη: πρόκειται για επίσημο αίτημα συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ. Εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι το κράτος μέλος παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ. Καλεί επίσης το κράτος μέλος να την ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα που έλαβε, εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως 2 μηνών.
  3. Αν το κράτος μέλος εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι περισσότερες περιπτώσεις επιλύονται χωρίς να χρειαστεί η προσφυγή στο Δικαστήριο.
  4. Εάν το κράτος μέλος δεν κοινοποιήσει μέτρα έγκαιρης εφαρμογής των διατάξεων μιας οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την επιβολή κυρώσεων.
  5. Εάν το Δικαστήριο κρίνει ότι το κράτος μέλος έχει παραβιάσει το δίκαιο της ΕΕ, οι εθνικές αρχές πρέπει να λάβουν μέτρα για να συμμορφωθούν με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Μη συμμόρφωση με δικαστική απόφαση

Εάν, παρά την απόφαση του Δικαστηρίου, το κράτος μέλος εξακολουθεί να μην επανορθώνει την κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να το παραπέμψει εκ νέου στο Δικαστήριο.

Οικονομικές κυρώσεις

Κατά την παραπομπή ενός κράτους μέλους στο Δικαστήριο για δεύτερη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο Δικαστήριο την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, οι οποίες συνίστανται σε ένα κατ’ αποκοπή ποσό και/ή μια ημερήσια αποζημίωση.

Οι κυρώσεις αυτές υπολογίζονται αφού ληφθούν υπόψη:

  • η σπουδαιότητα των κανόνων που παραβιάστηκαν και οι συνέπειες της παραβίασης αυτής στα γενικά και ειδικά συμφέροντα
  • η περίοδος μη εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
  • η ικανότητα του κράτους μέλους να πληρώσει, με εξασφάλιση του αποτρεπτικού χαρακτήρα των κυρώσεων

Το ποσό που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τροποποιηθεί στην απόφαση του Δικαστηρίου.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 128.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 430.8 KB

Ετήσιες επικαιροποιήσεις των δεδομένων που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον υπολογισμό των οικονομικών κυρώσεων 

Δημοσίευση των αποφάσεων επί παραβάσει

Πληροφορίες για τις αποφάσεις της Επιτροπής επί παραβάσει είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Μπορείτε να αναζητήσετε τις πληροφορίες αυτές ανά κράτος μέλος της ΕΕ, τομέα πολιτικής ή ημερομηνία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει επίσης ετήσια έκθεση για βασικές πτυχές της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ καθώς και για υποθέσεις επί παραβάσει ανά τομέα πολιτικής και ανά κράτος μέλος.

Ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ