Trin i traktatbrudsproceduren

Kommissionen udpeger mulige overtrædelser af EU-retten på grundlag af egne undersøgelser eller efter klager fra borgere, virksomheder og andre interesserede parter.

 

Formel procedure

 

Hvis det pågældende EU-land ikke fremsender oplysninger om foranstaltninger, der fuldt ud gennemfører bestemmelserne i et direktiv eller ikke retter op på den formodede overtrædelse af EU-retten, kan Kommissionen indlede en formel traktatbrudsprocedure. Proceduren følger en række trin, som er fastsat i EU-traktaterne, og som alle ender med en formel afgørelse:

  1. Kommissionen sender en formel skrivelse, hvor den anmoder om yderligere oplysninger fra det pågældende land, som skal sende et detaljeret svar inden for en bestemt periode, normalt to måneder.
  2. Hvis Kommissionen konkluderer, at landet ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til EU-retten, kan den sende en begrundet udtalelse: en formel anmodning om at overholde EU-retten. Heri forklarer Kommissionen, hvorfor den mener, at landet overtræder EU-retten. Den anmoder også om, at EU-landet underretter Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet, inden for en bestemt periode, normalt to måneder.
  3. Bringer EU-landet fortsat ikke overtrædelsen til ophør, kan Kommissionen vælge at indbringe sagen for Domstolen. De fleste sager løses, inden de indbringes for Domstolen.
  4. Hvis et EU-land ikke i tide fremsender oplysninger om foranstaltninger, som gennemfører bestemmelserne i et direktiv, kan Kommissionen bede Domstolen om at pålægge landet sanktioner.
  5. Hvis Domstolen mener, at et land har overtrådt EU-retten, skal de nationale myndigheder iværksætte tiltag for at opfylde Domstolens afgørelse.

Manglende opfyldelse af Domstolens afgørelse

Hvis et EU-land på trods af Domstolens afgørelse fortsat ikke retter op på situationen, kan Kommissionen indbringe sagen for Domstolen igen.

Økonomiske sanktioner

Når Kommissionen indbringer en sag for Domstolen for anden gang, foreslår den, at Domstolen pålægger økonomiske sanktioner, som kan være et engangsbeløb og/eller en betaling pr. dag.

Sanktionerne beregnes under hensyntagen til:

  • hvor vigtige de overtrådte regler er, og hvilke konsekvenser overtrædelsen har for generelle og individuelle interesser
  • i hvor lang tid reglerne ikke er blevet overholdt
  • landets betalingsevne (for at sikre, at sanktionerne har en afskrækkende virkning).

Domstolen kan ændre Kommissionens forslag til sanktionens størrelse i sin afgørelse.

DownloadPDF - 61.1 KB
DownloadPDF - 318.6 KB

Årlige opdateringer af de data, Kommissionen bruger til at beregne økonomiske sanktioner 

Offentliggørelse af afgørelser om traktatbrud

Du kan se information om Kommissionens afgørelser om traktatbrud online. Du kan søge efter land, politikområde eller dato.

Kommissionen offentliggør også en årsberetning, hvor den gennemgår en række nøgleaspekter af gennemførelsen af EU-retten og fremlægger traktatbrudssager efter politikområde og land.

Årsberetninger om kontrol med gennemførelsen af EU-retten

Seneste